Започна възстановяването на 119 декара полезащитни горски пояси в две стопанства от системата на Североизточното държавно предприятие (СИДП). 37 декара от тях са на територията на ДГС-Добрич, а 82 декара на ДЛС-Балчик. Дейностите по възстановяване на полезащитните пояси ще продължат до края на годината.

В момента поясите са в не добро състояние, създадени са преди много години, и е време да бъдат възстановени. „През лятото ще направим обработка на почвата и есента ще залесим подготвените участъци“, обясни зам.-директорът на ДЛС-Балчик инж. Радослав Радев.

Технологичните планове за залесяването в полезащитните горски пояси вече са готови, а фиданките са отгледани в разсадника на стопанството. В поясите ще бъдат вложени дръвчета от видовете: цер, сребролистна липа, явор, ясен и др.

Според лесовъдите дъжда от последните дни е много полезен и всички фиданки в разсадника са в отлично състояние. Дръвчетата са от семена добити в семенните бази на горските територии в района, те са аклиматизирани и пригодени за промените в климата, които се наблюдават през последните години в Североизточна България.

До средата на декември трябва да приключи и превръщането на 99 декара иглолистни култури в смесени широколистни насаждения. Според инж. Радев черният бор, който е залесяван в миналото, е свършил работата си, ерозиите са овладени, създадена е почва и е време да започне подмяната на дървесните видове.

Борът, който ще бъде премахнат е използван в миналото за залесяване на терени на 50-100 метра надморска височина, за да бъде спряно отмиването на почва край морския бряг. Иглолистните видове, обаче, не могат да виреят дълго при тези условия и вече е време да бъдат подменени с дървета, които са типични за тази част на страната ни, каза още инж. Радев.

Възстановяването на полезащитните пояси и превръщането на иглолистните гори в широколистни се осъществява по проект „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“, към програма LIFE на ЕС. Партньори по проекта са ИАГ, БДЗП, СИДП и ЮИДП.