От 24-ти до 30-ти септември в Алмати, Казахстан, се проведе научна конференция, посветена на хищните птици в Палеарктика. В рамките на конференцията бяха обособени и срещи на световните работни експертни групи по опазването на царския орел, степния орел и ловния сокол.

Представителите на БДЗП презентираха работата на Дружеството за изследването и опазването на царския и малкия креслив орел и антиотровните дейности в България, посредством шест доклада. Д-р Димитър Демерджиев представи доклад, свързан със състоянието на популацията на малкия креслив орел, резултатите от изследването на храната и местообитанията на вида в България, както и с предприетите дейности по неговото опазване в рамките на проекта.

Конференцията се провежда на всеки пет години, като през настоящата включваше и Деветата международна конференция по опазване на царския орел и Втората международна среща за степния орел. Събитието се организира от Тръста за изследване и опазване на биологичното разноообразие, Казахстан, в партньорство с още 9 организации от Европа и Азия, сред които и Birdlife партньорите от Унгария и Казахстан. Участваха над 150 учени и експерти от 32 страни.