Само за месец броят на известните гнезда на малкия креслив орел във важни за вида територии в страната нарасна с 37.

Между 10 април и 10 май четири екипа на Българското дружество за защита на птиците проведоха теренни проучвания в защитените зони от Натура 2000 в Северна България – „Батова“, „Суха река“, „Хърсовска река“, „Лудогорие“, „Ломовете“, „Провадийско-Роякско плато“, „Камчийска планина“ и „Емине“. В три от тях („Лудогорие“, „Емине“ и „Батова“) проучванията са пилотни и за пръв път хвърлят яснота върху състоянието и числеността на малкия креслив орел в тези райони.

Част от новооткритите гнезда са локализирани в зоните от Югоизточна България: „Дервентски възвишения“, „Сакар“, „Западна Странджа“ и „Адата – Тунджа“.

Важните за малкия креслив орел територии в Северна България, които до този момент не бяха подробно изследвани, предоставят добри гнездови и хранителни местообитания, което води и до добра плътност на вида в тях. Предстоят още проучвания, за да се установи наличието на заплахи за орела и другите хищни птици в тази част на страната.

 

Мониторинговите дейности се осъществяват в рамките на LIFE проекта „Земите и горите на орела“, изпълняван от Изпълнителна агенция по горите в партньорство с Българското дружество за защита на птиците, Югоизточно и Североизточно държавни предприятия.