Над 150 лесовъди от стопанствата на СИДП, ЮИДП и ИАГ, както и граждани от екологични организации и НПО ще преминат през тази и следващата година обучение по прилагане на Заарландския метод, който цели запазване на хабитатите и природното многообразие в Източна България. Лекционният и практически курс ще води д-р инж. Мартин Борисов, който е първият лесовъд, запознал България с този метод.

Заарландският метод все още не се прилага масово в страната ни, причината за това е малкият брой обучени експерти и някои нормативни ограничения, коментира Борисов. Той смята още,  че лесоустроителите, които планират мероприятията в горите също трябва да бъдат по-детайлно запознати с този метод, за да го прилагат у нас.

Инж. Борисов каза още, че обученията които се организират благодарение на проект „Земите и горите на орела“ са базисни и трябва да се надграждат, за да могат повече лесовъди да прилагат метода и да се постигне желания ефект – природосъобразно производство на дървесина с високо качество.

Приветствам това, което прави екипът на проекта, за да може този метод да се прилага в страната ни и все повече колеги да могат да грижат за горите по един екологосъобразен начин. Това е една от лесовъдските системи, които целят опазване и увеличаване на горските ресурси.