„Дървото на бъдещето“ е резултат от иновативната лесовъдна практика, наречена „Заарландски метод“. Пряката и дългосрочна цел от прилагането на метода е извеждането на сечи за индивидуално производство на висококачествена дървесина. При тази практика се използва индивидуален подход за отглеждане на всяко дърво, чрез подбиране на т.нар. „дърво на бъдещето“. Израстването и запазването на „дърветата на бъдещето“ е пряко свързано с осигуряването на дървета с по-голям диаметър, на които малките кресливи орли да могат успешно да изграждат гнезда и да отглеждат малките си. Така се дава шанс на по-голям брой двойки малки кресливи орли да се размножават.

Заарландският метод вече успешно се прилага като лесовъдна практика на територията на Югоизточното държавно предприятие (ЮИДП) върху 1275 дка гори. Тези гори са в териториалните поделения на ДГС „Звездец“, ДГС „Кости“, ДГС „Малко Търново“ и ДЛС „Граматиково“. На 13 май беше подписан договор между ръководството на ЮИДП и „Би едн Би партнерс“ ООД за изпълнение на една от основните консервационни дейности на проект „Горите и земите на орела“, финансиран от програма LIFE на ЕС , а именно прилагането на пилотни практики за управление на горите с цел поддържане и подобряване на местообитанията за размножаване на малкия креслив орел.