Обучения

Целта на обученията по проекта е да бъде подобрен управленския капацитет на заинтересованите страни чрез организация и провеждане на 10 обучения за по 20 участници.

Пет четиридневни обучения ще бъдат организирани за собствениците и стопанисващи гори, както и за други специалисти в областта на горите. Основната тема ще бъде свързана с теоретичното и практическото обучение по така наречения „Заарландски метод“. Методът е подходящ за прилагане при т. нар. отгледни сечи – специфични лесовъдски дейности в млади горски насаждения, като най-подходящи са широколистните естествени смесени гори на възраст до 50–60 години.

Четири тридневни обучения за ловци ще бъдат проведени с основен фокус върху прилагането на общи практики за подобряване на състоянието на дивеча и защитените видове (природозащитно значение), вкл. малкия креслив орел.

Едно тридневно обучение за земеделски стопани, което ще има основна тема, свързана с адаптиране и настройка на селскостопанските практики за управление на обработваемите и пасищни площи, така че да се благоприятства опазването на приоритетни видове в земеделски земи, вкл. МКО.

В обхвата на обученията ще бъдат обяснени биологичните и екологичните характеристики и изисквания на целевите видове, както и добрите практики за управление на местообитанията на целевите видове, като ще бъдат представени и обсъдени механизмите за тяхното прилагане и отстраняване на пречките в тази посока. В допълнение към теоретичните сесии и дискусии обученията ще включват теренни посещения.

Всички дейности

b3lineicon|b3icon-map-location||Map Location

Научно-изследователски

b3lineicon|b3icon-trees||Trees

Консервационни

b3lineicon|b3icon-eye||Eye

Мониторингови

b3lineicon|b3icon-comments||Comments

Комуникационни

b3lineicon|b3icon-books-apple||Books Apple

Образователни

b3lineicon|b3icon-presentation||Presentation

Обучения

b3lineicon|b3icon-megaphone||Mega Phone

Кампания "Аз пазя горите и орлите на България"