Мониторинг

Целта на мониторинговите дейности е да проучат въздействието на приложените в рамките на консервационните дейности и подходи за опазването на малкия креслив орел.

Мониторинг на малък креслив орел

Мониторингът на малкия креслив орел започва след пролетната миграция на вида към гнездовите места и обхваща периода между заемането на гнездовите територии и излитането на малките от гнездата (март–август). През втората половина на месец март и през април се извършват посещения на гнездовите територии на вида, за да се установи присъствието на двойки в тях и техния статус. През май–август се провеждат наблюдения за идентифициране на нови заети територии и местоположението на гнездата на орлите. Полевите експерти въвеждат събраните данни директно в специално разработеното приложение SmartBirds Pro, чрез което информацията се качва в орнитологичната база данни на БДЗП.

Търсенето на гнездата на малките кресливи орли се провежда основно в есенно-зимния период (ноември–март), след листопада в широколистните гори, в които основно гнезди видът. В случаите, в които орлите гнездят в разредени гори или на единични дървета търсенето на гнездата се прави и в периода на отглеждане на малките (юни–юли) или в периода преди загнездването (март–април). При обходите всички подходящи дървета се проверяват за наличие на гнезда. Координатите на всяко открито гнездо се снемат с помощта на GPS и се въвеждат отново в SmartBirds Pro. Всички открити през есенно-зимния сезон гнезда се проверяват отново през пролетта, за да се определи дали са заети от малки кресливи орли или други видове хищни птици.

След идентифициране на всички активни гнезда се извършват регулярни посещения за установяване на статуса на двойките. Първото посещение се провежда през месец май за установяване на загнездването на двойките. Второто посещение се провежда през юни/юли, за установяване на броя на излюпените малки. Третото посещение се провежда през юли/август, за установяване на броя на излетелите малки. При проучването се отчитат следните гнездови параметри:

гнездови успех

брой излетели малки/ брой мътещи двойки;

успеваемост

брой успешни двойки/брой мътещи двойки x 100;

процент на загнездване

брой мътещи двойки/брой мониторирани двойки x 100.

продуктивност

брой излетели малки/брой
заети територии.

За размножаващи се (загнездили) двойки се приемат тези, които са започнали мътене. Гнезденето се приема за успешно, когато двойката е отгледала поне едно малко, което е излетяло от гнездото или е достигнало 80% от средната възраст за излитане от гнездото. Повече информация за всички тези показатели ни дават и монтирани в гнездата на пет двойки малки кресливи орли фотокапани.

След излитане на младите малки кресливи орли, всяко гнездо, в което са се размножавали малки кресливи орли се посещава през периода септември – октомври и се събират хранителните остатъци от гнездото, от периметъра под него и от местата, използвани за почивка от птиците. Събраният материал се определя с помощта на остеологичните колекции на НПМ-БАН от екип специалисти (орнитолог, териолог, херпетолог). По този начин се получава информация за диетата на малките кресливи орли.

SmartBirds Pro е приложение, удобно за използване както за професионални цели при провеждането на специализиран мониторинг, така и за единични наблюдения на запалени природолюбители. Чрез него всеки от нас може да допринесе за проследяване на промените в българските популации на дивите птици, бозайници, земноводни, влечуги, защитени и други животни. Достатъчно е да инсталирате приложението на вашето мобилно устройство под Android и да записвате всяко наблюдавано от Вас диво животно.

Мониторинг
на въздействието
на изпълнените
дейности

Освен мониторинг на малкия креслив орел, проектът предвижда и мониторинг на въздействието на изпълнените дейности върху отношението на заинтересованите страни.

В началото ще бъдат събрани три вида информация – за нагласите на заинтересованите страни по проекта, за важни социално-икономически параметри на проектните зони от Натура 2000 и за екосистемните услуги на ключови местообитания на малкия креслив орел.

На практика, след определяне на конкретни представители на основните заинтересовани страни, ще бъдат проведени 100 интервюта на място. Резултатите от тези интервюта ще бъдат анализирани и обобщени в Доклад за оценка на обществената нагласа. В допълнение ще бъдат изготвени Доклад за социално-икономическото въздействие на проекта и Доклад за оценка на екосистемите и техните услуги, повлияни от изпълнението на проектните дейности.

Ако горепосочените три доклада могат да бъда считани за встъпителни (за заснемане на ситуацията в началото на проекта), то в края на изпълнение на проекта ще бъдат изготвени три аналогични заключителни доклада, които да предоставят информация за реалното въздействие на проектните дейности.

Всички дейности

b3lineicon|b3icon-map-location||Map Location

Научно-изследователски

b3lineicon|b3icon-trees||Trees

Консервационни

b3lineicon|b3icon-eye||Eye

Мониторингови

b3lineicon|b3icon-comments||Comments

Комуникационни

b3lineicon|b3icon-books-apple||Books Apple

Образователни

b3lineicon|b3icon-presentation||Presentation

Обучения

b3lineicon|b3icon-megaphone||Mega Phone

Кампания "Аз пазя горите и орлите на България"