Трансформация на горски култури

Основните управляеми заплахи за малкия креслив орел включват унищожаване и деградация на местообитанията му. Дейностите, планирани за изпълнение в рамките на проект „Земите и горите на орела“, предвиждат осигуряване на устойчиво управление на горите в низините, които ще дадат защита на всички гнездови местообитания на малкия креслив орел и създаване на условия за неговото размножаване.

През гнездовия период малкият креслив орел предпочита горски масиви от бук, дъб или смесени широколистни насаждения, стари полезащитни пояси и други горски площи в близост до просторни тревни съобщества и край селскостопански земи, които птиците използват за ловуване. Едно от средствата, с които ще се постигне дългосрочното опазване на гнездящата популация на малкия креслив орел в България е прилагане на метод за трансформация на изкуствените насаждения в местни широколистни гори, които са по-подходящи местообитания за вида.

Засадените неместни иглолистни гори са често срещани у нас от средата на 20-и век. Създаването им е било основно заради добиване на дървен материал. Тези горски масиви често се състоят от еднакви по възраст и от един дървесен вид гори, които са изсичани и презасаждани в края на всяка ротация.

Трансформацията на горите с изкуствен произход е лесовъдски процес по промяна на дървесните видове от доминиращи неместни към такива, в които преобладават само местни видове. Крайната цел на процеса на трансформация е също така подобряване на структурния и композиционен състав – например запазване на мъртва дървесина и създаване на етажност.

Тази структурна хетерогенност на горската среда ще се отрази положително върху разнообразието и състава на птиците. Трансформацията от иглолистни култури в широколистни гори ще се приложи на поне 40 дка на територията на ДГС Малко Търново и ДЛС Балчик.

Всички дейности

b3lineicon|b3icon-map-location||Map Location

Научно-изследователски

b3lineicon|b3icon-trees||Trees

Консервационни

b3lineicon|b3icon-eye||Eye

Мониторингови

b3lineicon|b3icon-comments||Comments

Комуникационни

b3lineicon|b3icon-books-apple||Books Apple

Образователни

b3lineicon|b3icon-presentation||Presentation

Обучения

b3lineicon|b3icon-megaphone||Mega Phone

Кампания "Аз пазя горите и орлите на България"