Създаване на полезащитни горски пояси

Добруджа е районът с най-силно изразен континентален климат в България. Равните платовидни форми и откритият характер на релефа от североизток са предпоставка за чести прашни бури през пролетта и обилни снегонавявания през зимата в недалечното минало. Това е водело до ветрова ерозия, неблагоприятен микроклимат и унищожаване на посевите. За да се предотвратят тези явления и последиците от тях, започва залесяването на полезащитни горски пояси.

През 50-те години на 20-и век в Добруджа е проектирано създаването на 132 000 дка полезащитни пояси. До пролетта на 1957 г. площта им е около 90 хил. дка. Към днешна дата на територията на СИДП – област Добрич функционира система от 65 215дка – полезащитни горски пояси с дължина над 4000 км. Площта на съществуващите пояси днес е едва наполовина на проектираната и 2/3 от тази на създадените през 60-те години пояси. За съжаление системата е нарушена, което е неблагоприятно не само за посевите, но и за всички животни и птици, за които поясите са дом.

През 50-те години на 20-ти век в Добруджа е проектирано създаването на 132 000 дка полезащитни пояси. До пролетта на 1957 г. площта им е около 90 хил. дка. Към днешна дата на територията на СИДП – област Добрич функционира система от 65 215 дка – полезащитни горски пояси с дължина над 4000 км. Площта на съществуващите пояси днес е едва наполовина на проектираната и 2/3 от тази на създадените през 60-те години пояси. За съжаление, системата е нарушена, което е неблагоприятно не само за посевите, но и за всички животни и птици, за които поясите са дом.

Там, където системата от пояси е изградена, ветровата ерозия на почвата е намалена 3–7 пъти, запрашеността на въздуха 2–4 пъти, а влажността е повишена с 22–27%; средното увеличение на добивите възлиза на 15–35%, а максималните са 2–3 пъти по-високи от тези в открито поле. За поддържането на поясите в добро състояние се провеждат редица лесовъдски мероприятия, като технически сечи, санитарни и принудителни сечи, сечи без материален добив, кастрене на клони, възобновителни дейности – почистване на площи, почвоподготовка, залесяване, отглеждане и попълване на новосъздадените горски пояси.
Поясите са една от най-важните екосистеми в Добруджа. Те са дом за много бозайници, влечуги, гризачи и птици. След окрупняването на земеделските земи те са единственото убежище за десетки видове, много от които са защитени. Най-често от бозайниците се срещат таралеж, див заек, степен пор, лисица, сърна и мн.др. Разнообразието от птици е огромно, защото през тази част на страната ни минава Via Pontica – пътят на птиците по време на техните миграции. За прелетните видове поясите предлагат възможност за почивка по време на дългия път и укритие при буря. В поясите могат да бъдат видени щъркел, яребица, пъдпъдък, фазан, сива и червеногуша гъска, както и малък креслив орел.

Целта на проект „Земите и горите на орела“ е да бъдат създадени нови пояси, които да спомогнат системата да бъде създадена отново в първоначалния си вид, а също така да бъдат възстановени поясите в лошо състояние. По този начин ще бъдат съхранени и увеличени площите, които обитава малкият креслив орел, което е и целта на настоящия проект.

Всички дейности

b3lineicon|b3icon-map-location||Map Location

Научно-изследователски

b3lineicon|b3icon-trees||Trees

Консервационни

b3lineicon|b3icon-eye||Eye

Мониторингови

b3lineicon|b3icon-comments||Comments

Комуникационни

b3lineicon|b3icon-books-apple||Books Apple

Образователни

b3lineicon|b3icon-presentation||Presentation

Обучения

b3lineicon|b3icon-megaphone||Mega Phone

Кампания "Аз пазя горите и орлите на България"