Противодействие на директните заплахи за малкия креслив орел

Съгласно „План за действие за малкия креслив орел в България, за периода 2019–2028 г.“ основните подлежащи на управление заплахи за вида са разрушаване и увреждане на гнездови и хранителни местообитания , пряко унищожаване и преследване, безпокойство, токови удари, сблъсък с електропроводи и ветрогенератори. Горските пожари, отсичането на гнездови дървета и бракониерските сечи са ключови фактори, допринасящи за разрушаването на гнездови местообитания и загубата на люпила и новоизлюпени малки.

Директното унищожаване и преследване включва бракониерство, незаконен отстрел, залагане на отровни примамки за хищници, отравяне с продукти за растителна защита (родентициди) и ограбване на гнезда.

Чрез този компонент се цели превенция, минимизиране и елиминиране на заплахите за малкия креслив орел и неговите приоритетни местообитания чрез директно въвличане в процеса на отговорните национални и регионални институции и заинтересовани страни.

Дейностите за опазване на вида и местообитанията му са аргументирани с:

  1. Оценка на риска от негативни въздействия върху гнездата и местата за почивка по време на миграция, която се разработва като част от дейността. Въз основа на оценката се разработват специфични за всяка двойка мерки, насочени към опазване на гнездата и местата за почивка. Мерките с висок приоритет се реализират на практика.
  2. Организиране и провеждане на серии от минимум 10 съвместни контролни проверки в сътрудничество с представители на отговорните национални и регионални институции (РДГ, ДГС/ДЛС, Полиция, Жандармерия, РИОСВ и др.) и НПО. Проверките са насочени към подобряване прилагането на природозащитното законодателство, на координацията и сътрудничеството между институциите в тази насока.
  3. Провеждане на минимум 5 теренни проверки за всяка проектна зона (минимум 100 теренни проверки общо) за установяване на състоянието на гнездящите двойки и превенция на бракониерството. Проверките се провеждат от подвижната горска стража на РДГ или от инспектори на ДГС/ДЛС.
  1. За ограничаване на директното унищожаване и безпокойството на малкия креслив орел в рамките на гнездовите територии и местата за почивка се прилага комплекс от мерки в това число: отразяване на локациите на гнездата на вида и местата за почивка по време на миграция в горскостопанските планове и разработване на предложения за рестрикции на горскостопанските дейности в буфер от 100 м около гнездата по време на гнездовия сезон и миграция; аргументиране на рестрикции върху специфични за конкретни територии дейности, оказващи безпокойство на вида. За предотвратяване на намаляването и срив в популацията на малкия креслив орел и други хищни видове от употребата на отровни примамки и селскостопански химикали.
  2. В действие влизат специално обучено куче с опитен водач. Те провеждат регулярни обследвания за отрови на територията на всички проектни места. На разположения са за бързи реакции в случай на отравяне на диви животни и в подкрепа на институциите в тази насока. Предвижда се реализирането на минимум 20 регулярни обследвания за отрови, със средна продължителност от 2 дни.

Всички дейности

b3lineicon|b3icon-map-location||Map Location

Научно-изследователски

b3lineicon|b3icon-trees||Trees

Консервационни

b3lineicon|b3icon-eye||Eye

Мониторингови

b3lineicon|b3icon-comments||Comments

Комуникационни

b3lineicon|b3icon-books-apple||Books Apple

Образователни

b3lineicon|b3icon-presentation||Presentation

Обучения

b3lineicon|b3icon-megaphone||Mega Phone

Кампания "Аз пазя горите и орлите на България"