Областни планове за развитие на горските територии

В рамките на проект „Земите и горите на орела“ предстои изработване на областни планове за развитие на горските територии. Областните планове се изработват за всички горски територии в обхвата на една административна област, независимо от тяхната собственост, като се хармонизират с областните стратегии за развитие по Закона за регионалното развитие. Тази дейност е в съответствие с разпоредбите на чл. 12 от Закон за горите.

Областните планове имат за цел:

  1. Изработване на единна горскостопанска карта и хармонизирането ѝ с останалите специализирани карти в областта.
  2. Функционално зониране на горските територии и определяне на възмездно ползване на екосистемни услуги.
  3. Определяне на зони за защита от урбанизация и отразяването им в подробните устройствени планове.
  4. Определяне на целите за управление на горското и ловното стопанство и изработване на екологичната и социално-икономическата оценка за горските територии.

Изработването на областните планове за развитие на горските територии се възлага от съответните регионални дирекции по горите и се финансира от държавния бюджет.

В рамките на проект „Земите и горите на орела“, се предвижда изработването на 4 областни плана за развитие на горските територии за областите Сливен, Ямбол, Търговище и Шумен.

Изработването ще протече на два основни етапа – първи етап на възлагане и втори етап на изработване, приемане и утвърждаване, както следва:

области Сливен и Ямбол

възлагане 2020 г., изработване, приемане и утвърждаване 2021/2022 г.

области Търговище и Шумен

възлагане 2021 г., изработване, приемане и утвърждаване 2022/2023 г.

В областния план се прави описание на природните условия и горските територии, посочват се характеристиките на собствеността, съществуващата структура на управление на горите, историята на горското стопанство в региона, процентното покритие с гора на областта и общините (лесистост), прави се анализ и оценка на потенциала на горските ресурси, ролята и значението на горското и ловното стопанство за развитието на икономиката в административната област. В плана се отразяват и всички категории горски територии; територии, предоставящи обществени екосистемни ползи и услуги /ОЕсУ/ и зоните за защита от урбанизация. ОЕсУ предоставят възможност за остойностяване и овъзмездяване на собствениците на земи и гори за направените от тях разходи за поддържане и осигуряване на разнообразни ЕсУ. Територии с ОЕсУ, очертавани в ОПРГТ са горски територии със специализирани горскостопански дейности в тях, за които се дължи плащане за ОЕП.

Целта на ОПРГТ е да дадат информация в кои територии ще има възмездно ползване на обществени екосистемни ползи. Процесът включва консултации с обществеността при включване на всички заинтересовани страни. Съществен момент е провеждането на социологическо проучване за областта за проучване нагласите на обществеността относно целите, режимите и насоките на управление на горското и ловното стопанство.

В резултат от изготвянето на ОПРГТ ще бъде преустановена практиката на съсредоточеност върху горския ресурс в горското планиране, което не покрива многофункционалното управление на горите и не съдържа оценка за многостранната им икономическа ефективност. Ще се приложат схеми за възмездно ползване на ОЕсУ, предоставяни от горските територии в т.ч. и тези, които са част от екологичната мрежа Натура 2000.

Всички дейности

b3lineicon|b3icon-map-location||Map Location

Научно-изследователски

b3lineicon|b3icon-trees||Trees

Консервационни

b3lineicon|b3icon-eye||Eye

Мониторингови

b3lineicon|b3icon-comments||Comments

Комуникационни

b3lineicon|b3icon-books-apple||Books Apple

Образователни

b3lineicon|b3icon-presentation||Presentation

Обучения

b3lineicon|b3icon-megaphone||Mega Phone

Кампания "Аз пазя горите и орлите на България"