Заарландски метод

Дългосрочното опазване на гнездящата популация на малкия креслив орел в България минава през опазването и устойчиво развитие на съществуващите местообитания и това е залегнало в 5-годишните цели на проекта.

Едни от установените заплахи за гнездовите местообитания произлизат от горскостопанските практики, като например голите сечи, намаляване на плътността на дърветата за единица площ, безпокойството поради превоз на дървесина в близост до гнездата и др.

През периода на изпълнение на проект „Земите и горите на орела“ са предвидени различни иновативни практики за управление на горите, които да поддържат и подобряват размножителните местообитания на малкия креслив орел.

Такава лесовъдска практика, която дава възможност за балансиране както на производствените, така и на защитните функции на горите представлява „Заарландския метод“. Чрез него се отглежда висококачествена дървесина в съответствие с високи екологични стандарти, човешката намеса е максимално щадяща природата, допринася се за запазване и увеличаване на биологичното разнообразие, включително и за поддържане на подходящи горски местообитания за малкия креслив орел.

Тази иновативна лесовъдска практика създава структурно разнородна гора, тъй като се прилага индивидуален подход за отглеждане на всяко дърво. В резултат на проучвания е установено, че по-голям брой двойки на малкия креслив орел се възпроизвеждат успешно и отглеждат малките си в гори с по-голям диаметър на дърветата в близост до гнездата, освен това броят на гнездата на единица площ се увеличава с нарастване на диаметъра и височината на дърветата.

При „Заарландския метод“ нивото на намеса в горските насаждения е високо, въпреки това сечта се фокусира върху малки площи и интензивността не е висока. Друг положителен аспект на този метод е, че той ще намали безпокойството сред горските видове, ще се подобрят пряко местообитанията за хранене и размножаване на малкия креслив орел.

„Заарландският метод“ като лесовъдска практика за управление на горите в рамките на проект „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“ ще се приложи на поне 350 дка на територията на държавни горски и ловни стопанства Кости, Граматиково, Царево и Малко Търново.

Всички дейности

b3lineicon|b3icon-map-location||Map Location

Научно-изследователски

b3lineicon|b3icon-trees||Trees

Консервационни

b3lineicon|b3icon-eye||Eye

Мониторингови

b3lineicon|b3icon-comments||Comments

Комуникационни

b3lineicon|b3icon-books-apple||Books Apple

Образователни

b3lineicon|b3icon-presentation||Presentation

Обучения

b3lineicon|b3icon-megaphone||Mega Phone

Кампания "Аз пазя горите и орлите на България"