Добри практики за управление на открити пространства в горите и на земеделските земи

В хранителната диета на малкия креслив орел доминират:

%

полевки

%

птици

%

таралежи

%

змии

%

гризачи и др.

Обилието на тези видове от хранителната диета около местата за гнездене на малкия креслив орел определя гнездовия успех и опазването му. Оптимизирането, поддържането и ефективното управление на местообитанията на видовете, с които малкият креслив се храни, които са и негови хранителни местообитания е от ключово значение.

Хранителните местообитания на малкия креслив орел се отличават с висока разнородност. Те включват мозайки от открити пространства (пасища, ливади, горски поляни и др.), обработваеми земи, ивици от дървета, храстови формации и др. Ландшафтни елементи, като комбинации от единични и групи от мозаечно или линейно разположени храстови или дървесно – храстови формации, преходна дървесно-храстова растителност, синори, скали, каменни огради и др., са от ключово значение за оцеляването и обилието на видовете, които служат за храна на малкия креслив орел.

Чрез тази дейност в проекта целим:

минимизиране и превенция

на заплахите за хранителните местообитания на малкия креслив орел и плячката му;

възстановяване и поддържане

на тези местообитания чрез насърчаване и директно прилагане на благоприятни модели и практики.

Тези модели и практики включват:

възстановяване

на структурата на пустеещи (обрасли) тревни съобщества;

превръщане

на обработваеми земи, в близост до активни гнезда на вида, в пасища и/или прилагане на благоприятни схеми за ротация на културите;

възстановяване

на храстовата растителност в структура и количество, отговарящи на изискванията на видовете, които са част от хранителната диета на малкия креслив орел;

насърчаване

на ротация на пашата и нейното ефективно управление при ползване на електропастири за избягване на преизпасване и нарушаване на почвената структура;

подобряване

на хранителната база на видовете, които малкият креслив орел ловува.

Дейността включва прилагане на два основни подхода:

  1. Активно въвличане, персонална комуникации, мотивация и консултации на представители на заинтересованите страни (земеделски производители и лесовъди, управляващи земеделски земи и гори в близост до активни гнезда), с цел планиране и прилагане на необходимите природозащитни мерки. Чрез прилагане на подхода целим управлението на около 450 ha земи, представляващи приоритетни хранителни местообитания на малък креслив орел.
  1. Директно прилагане и пилотно тестване на приоритетните мерки. В рамките на подхода се реализират конкретни природозащитни действия, които са в съответствие с оценката на риска от негативни въздействие върху установените двойки и гнездовите им територии. Крайната цел е превенция и минимизиране на установените заплахи и въздействия за локализираните двойки малки кресливи орли. В допълнение, тестваме практики за подобряване на хранителната база и обилието на основни жертви на вида в конкретни места за хранене. Чрез прилагане на подхода целим управление на 50 ха открити пространства, разположени в ключови хранителни местообитания.

Всички дейности

b3lineicon|b3icon-map-location||Map Location

Научно-изследователски

b3lineicon|b3icon-trees||Trees

Консервационни

b3lineicon|b3icon-eye||Eye

Мониторингови

b3lineicon|b3icon-comments||Comments

Комуникационни

b3lineicon|b3icon-books-apple||Books Apple

Образователни

b3lineicon|b3icon-presentation||Presentation

Обучения

b3lineicon|b3icon-megaphone||Mega Phone

Кампания "Аз пазя горите и орлите на България"