Комуникационни дейности

Значима част от всеки проект към програма LIFE на ЕС е работата с вътрешни и външни публики.

В условията на глобализация днес пътуваме свободно, контактите между нас са много по-лесни и се осъществяват много по-бързо. И всичко това, благодарение на съвременните комуникационни технологии. Ако в началото на 20-и век беше популярен и важеше в пълна сила изразът „Ако присъстваш във вестниците, значи съществуваш“, то днес това касае интернет и в частност социалните мрежи.

За да са достъпни и полезни за всички заинтересовани публики резултатите от дейностите, изпълнявани по проект „Земите и горите на орела“ – за тях трябва да се „говори“ и те да намерят място в огромния национален и международен информационен поток. Ефективната работа с медиите – национални и международни, в рамките на проекта ще доведе до популяризиране на ползите за биоразнообразието на горите и в частност за малкия креслив орел и хората, като резултат от изпълнението на планираните дейности в петгодишен период.

Присъствието на проекта в интернет ще бъде осигурено, освен чрез този уебсайт, който е лицето на проекта в онлайн пространството, но и чрез представянето му в социалните мрежи – Facebook и YouTube. Цялостното представяне на проекта – цели, основни дейности и резултати, може да намерите на сайта, който ще служи като основен източник на информация и ще бъде във фокуса на заинтересованите страни. Само така ще можем да повишим интереса им към темата, да повишим познанията им и да получим тяхната подкрепа. Двуезичният сайт ще осигури национално и международно покритие на проекта.

Набор от разнообразни печатни материали, предназначени да повишат общественото разбиране по темата и получаването на подкрепа за опазването на малкия креслив орел и горите на България ще допълнят онлайн комуникацията и ще достигнат до публики, за които интернет все още не толкова важен или достъпен канал. Печатните материали ще бъдат изготвяни в ключови моменти по време на изпълнение на проекта.

Разпространението на адреса на сайта на проекта ще бъде с висок приоритет и ще бъде извършвано и посредством всички печатни материали, както в медийни дейности и по време на събития.

Опазването на малкия креслив орел и важните за него места, които са част от мрежата Натура 2000, в много голяма степен зависят от местните хора – тези, които живеят близо до защитените зони. За изграждането на чувство на гордост към мястото, на което принадлежат, за увеличаване на неговата стойност и значение, ще бъдат поставени информационни табели на най-подходящите места в защитените зони, в които работи проектът.

Интегрираните комуникации и активното ангажиране на различни заинтересовани страни е от огромно значение за цялостното и ефективно изпълнение на дейностите на проекта. За да се увеличи максимално стойността от извършената работа, ще се търси обмен на информация с други подходящи проекти, независимо от тяхното местоположение. От огромно значение е свързването с подходящи национални и международно координирани дейности по опазване на малкия креслив орел, горите и земеделските земи. Това ще бъде едно от важните направления за ефективно изпълнение на проекта.

Кратък отчет по проекта

В края на проекта ще бъде подготвен и публично достъпен доклад, изцяло насочен към широката аудитория, който ще информира обществеността за целите и резултатите от проекта. Неговата цел ще бъде да помогне за насърчаване на прилагането на научите уроци по време на изпълнение на проекта от други партньори и поддръжници.

Всички дейности

b3lineicon|b3icon-map-location||Map Location

Научно-изследователски

b3lineicon|b3icon-trees||Trees

Консервационни

b3lineicon|b3icon-eye||Eye

Мониторингови

b3lineicon|b3icon-comments||Comments

Комуникационни

b3lineicon|b3icon-books-apple||Books Apple

Образователни

b3lineicon|b3icon-presentation||Presentation

Обучения

b3lineicon|b3icon-megaphone||Mega Phone

Кампания "Аз пазя горите и орлите на България"