Аз пазя горите и орлите на България

Кампания за предотвратяване на престъпления срещу дивата природа

„Ако едно дърво в гората падне и наоколо няма кой да го чуе, издало ли е то звук“, попитал философът

Можем да зададем подобен въпрос: Ако незаконни действия срещу дивата природа се извършват, без никой да говори за тях, те случили ли са се наистина?

За да даде глас на подобни посегателства и за да предприеме стъпки към предотвратяване на тези престъпления, беше създадена кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“.

Кампанията за предотвратяване на престъпления срещу природата „Аз пазя горите и орлите на България“ е едно от най-успешните и резултатни събития, чието начало беше поставено в рамките на проект „Опазване на ключови горски хабитати на малкия креслив орел в България“, реализиран в период 2013 – 2018 година. За петте години бяха наградени 56 души.

В петте издания на кампанията от 2014 г. до 2018 г. бяха номинирани 50 души, допринесли за опазването на природата в България. Сред номинираните имаше:

18 служители в държавни горски и ловни стопанства и регионални дирекции на горите;

7 служители на регионални инспекции по околната среда и водите;

9 служители в различни структури на МВР;

3 служители в агенция „Митници“;

5 журналисти;

6 любители на природата;

2 служители в граждански организации.
Кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ даде гласност на престъпленията срещу природата. Тя беше допълнителният и необходим стимул, който насърчи хората, чиято работа е директно свързана с разкриването на нарушения срещу природата, а също и будни граждани, които стават свидетели на подобни посегателства. Акцентирането върху подобни случаи изостри общественото внимание и повиши чувствителността по темата, което беше и една от целите на кампанията.

Защо е необходима кампанията?

Престъпленията срещу природата са проблем, на който до скоро не беше обръщано необходимото внимание. Въпреки че много диви видове са защитени от международни конвенции, като CITES (Конвенция за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна), както и от Европейското и Българското законодателство, в последните години се оказва, че вследствие на подобни престъпления много световнозастрашени видове са вече на прага на изчезването. Такъв например за България е ловният сокол.

Примери за престъпления срещу дивата природа са незаконното залавяне на животни и отглеждането им в плен, ограбване на гнезда, яйца и малки; трафик и търговия със защитени видове; използване на незаконни методи за лов с примамки и отрови; бракониерски отстрел; незаконно препариране и други.

Всички тези действия са сериозни престъпления, които се санкционират строго от закона. Според Наказателния кодекс на Република България този, който унищожи, улови, задържи или продаде екземпляр от европейски или световнозастрашен вид от дивата флора или фауна без необходимото за това разрешение и в зависимост от обстоятелствата се наказва с лишаване от свобода до 5 години, както и с глоба между 2000 и 20 000 лв. и с компенсиране на нанесените щети.

Какво може да направи всеки, за да предотврати подобни незаконни действия?

Всеки може да се запознае с най-често срещаните случаи на престъпления срещу дивата природа и да поеме инициатива за тяхното разкриване като: подаде сигнал, представи доказателства и съдейства на конкретните институции.

Кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ няма за цел да събира и проследява сигнали за престъпления срещу дивата природа. В случай на незаконни действия сигнали се подават до отговорните за това институции. Ние само бихме могли да съдействаме със съвет към коя институция да бъде насочен сигналът.

Всички дейности

b3lineicon|b3icon-map-location||Map Location

Научно-изследователски

b3lineicon|b3icon-trees||Trees

Консервационни

b3lineicon|b3icon-eye||Eye

Мониторингови

b3lineicon|b3icon-comments||Comments

Комуникационни

b3lineicon|b3icon-books-apple||Books Apple

Образователни

b3lineicon|b3icon-presentation||Presentation

Обучения

b3lineicon|b3icon-megaphone||Mega Phone

Кампания "Аз пазя горите и орлите на България"