От тази година лесовъдите от ДГС-Провадия имат желание да започнат работа по Саарландския метод, стана ясно на проведеното през тази седмица съвещание по стопанисване на горите. Вече е набелязано  младо насаждение, което е подходящо за прилагане на метода. Идеята е на заместник директорът на стопанството инж. Ангелина Янева, която каза, че тази година започва инвентаризация на горските територии на стопанството и новите видове сечи ще залегнат в ГСП.

„След обучението за прилагане на Саарландския метод, което беше организирано по проект „Земите и горите на орела“, реших, че в нашето стопанство има млади гори, в които можем да го приложим. Избрала съм  насаждение, като идеята ми е да го разделим на две. В едната част да приложим традиционни сечи, а в другата  метода и да наблюдаваме разликата през годините“, обясни инж. Янева. Тя каза, че е много впечатлена от крайния резултат и достиженията на немските лесовъди в тази насока, които бяха представени на участниците в обучението, проведено от д-р инж. Мартин Борисов. За нея е важно и това, че Саарландския метод е екологосъобразен и ще доведе до увеличаване и опазване на горските ресурси.

„Разбираемо е, че аз няма да видя резултатите от труда си, но се надявам да запаля и колегите, които идват след нас, за да стане ДГС-Провадия едно от водещите стопанства при прилагане на метода в Североизточна България. Ще бъдат нужни 50-70 години, за да бъде оценено свършеното и сега е момента да бъде поставено началото“, категорична е инж. Ангелина Янева.