© Михаил Илиев

През юли ви съобщихме за наблюдение на две малки в гнездо на малък креслив орел в Натура 2000 защитена зона „Батова“ в Североизточна България. През септември и двете малки успешно напуснаха гнездото. Това е първият документиран случай в България на гнездо на малък креслив орел с две успешно отгледани малки.

Успешното отглеждане на две малки е изключително рядко явление за този вид – обикновено двойката отглежда само едно. Двете млади птици бяха наблюдавани по време на редовния мониторинг на гнезда на малък креслив орел, изпълняван в рамките на LIFE проект „Земите и горите на орела“.

Научни изследвания в Централна и Северна Европа показват, че едва 1.5-3.5% от гнездовите опити на вида завършват с две успешно излетели малки. Всъщност две малки се излюпват нерядко, но обикновено по-малкото от двете загива до 10-15 дни след излюпването.

Дейностите по мониторинг се изпълняват в рамките на LIFE проект „Земите и горите на орела“, чиято основна цел е опазване популацията на малкия креслив орел чрез защита и устойчиво управление на гнездовите и хранителни местообитания на вида. Партньори в него са Изпълнителна агенция по горите, Българско дружество за защита на птиците, Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен и Североизточно държавно предприятие – гр. Шумен.