По повод 27 юни – Ден на орела стартира кампания „Дари гора за орела“. Кампанията има за цел да се съберат средства необходими за полагането на грижи за новосъздадена гора за малкия креслив орел. След засаждането на гората, за да оцелеят младите дръвчета, е нужно да се полагат специални грижи в продължение на две години.

Целта

Необходими са средства за закупуване на техника, защитни мрежи за дръвчетата, изграждане на ограда и транспорт на доброволците, с чиято помощ ще бъдат засадени дръвчетата наесен.

Всеки може да дари за гора на орела на кратък номер 17 777 с ДМС „POLET” . През октомври или ноември, когато е най-подходящо засаждането на дръвчетата, ще бъде създадена новата гора за малкия креслив орел.

За кампанията

Домът на малкия креслив орел е гората – в близост до открити пространства, пасища, ливади, обработваеми земи и водоеми. Гората е важна за орела, особено високите, здрави и големи дървета, на които изгражда гнездата си и всяка година в тях отглежда по едно малко, макар и много рядко може да отгледа и две.

Малкият креслив орел обитава широколистни или смесени гори. Едни от най-редките и ценни типове гори у нас, предпочитани от орела, са крайречните, съставени от видове като елша, топола, бряст и други.

Затова ще бъде засадена крайречна гора от черна топола, дръвчетата за която ще бъдат осигурени от Югоизточното държавно предприятие. Подготовката на терена ще се осъществи с участието на Изпълнителна агенция по горите, а за да се гарантира бъдещето на гората, същата ще бъде създадена на земя на Българско дружество за защита на птиците, която се намира в защитена зона от мрежата Натура 2000.

Възстановяването и създаването на нови местообитания за хранене, нощува и размножаване на малкия креслив орел е една от приоритетните дейности на проект „Земите и горите на орела“ към програма LIFE на ЕС. Създаването и поддържането на ценно местообитание за малкия креслив орел, каквато е крайречната гора, ще допринесе за опазване на вида в страната.