На 21 март отбелязваме Международния ден на горите. Тази година мотото на инициативата е „Гори и биоразнообразие“. Дългосрочното опазване на малкия креслив орел в България, чрез осигуряването на защита и устойчиво управление на неговите местообитания и създаване на нови такива е в основата на проект „Земите и горите на орела“.Той се осъществява от Изпълнителна агенция по горите в партньорство с Българско дружество за защита на птиците, Югоизточно и Североизточно държавни предприятия. Опазването на биоразнообразието на горите е от изключително значение за живота на планетата и грижа на всеки един от нас. Въпреки, че страната ни е изключително малка по площ, биологичното ѝ разнообразие е изключително богато. Съществуването на 3750 вида висши растение и повече от 500 низши растения и гъби поставя България сред страните с най-голямо биологично разнообразие в Европа. Страната ни се подрежда след Словения и Хърватска по площ природни територии, които са част европейската екологична мрежа Натура 2000. Опазването на биологичното разнообразие в рамките на проект „Земите и горите на орела“, например, се осъществява на територията на 20 защитени зони от мрежата Натура 2000, разположени в Централна, Югоизточна и Североизточна България. Датата, на която се отбелязва Международния ден на горите, е избрана по инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие, проведена през ноември 1971 г. и е подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие през 1972 г. На този ден – 21 март вниманието в целия свят още веднъж се фокусира върху ефективното стопанисване и опазване на всички гори на планетата с техния разнообразен растителен и животински свят.