Снимка: © Нестор Домусчиев

По време на обход на 29.04.2024 г. в района на дейност на ТП ДГС Цонево беше установено наличието на гнездо на малък креслив орел. От кадрите личи, че има следи от подновяването му през тази пролет. В насаждението е извеждана сеч, която не е оказала негативно влияние върху целостта на гнездото. По горскостопански план от 2019 г. е предвидено извеждането на сеч с възобновителна насока.

Сечта, която е разрешена с позволително за сеч от 19.06.2023 г., е постепенно-котловинна, като тя е приключила с издаването на протокол за освидетелстване на сечище от 09.01.2024 г.  Не са установени заплахи за вида на мястото на гнездото.

Височина на гнездото от земята е 15 м, разположено върху четирикратно разклонение на клоните на дървото. Самото дърво е с височина 18 м и от дървесен вид Цер. В близост до мястото на гнездото се намират обработваеми земеделски земи, които представляват хранителни територии за птицата.