bg

ЗА ПРОЕКТА

Проект „Опазване на ключови горски хабитати на малкия креслив орел в България” (LIFE12 NAT/BG/001218), нoси краткото име „Горите на орела” и е финансиран от ПрограмаLIFE+ на Европейския съюз. Продължителността му е 5 години - от 01.07.2013 г. до 02.07.2018 г. 

Водещ партньор е Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), а асоцииран партньор е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Проектът е на стойност от 1,784,335 евро, от които финансирането от Европейския съюз е 74.89 %, а 25,11% е съфинансиране от партньорите.

Информация за програма LIFE+

Програмата LIFE+ е финансов инструмент на ЕС за опазване на околната среда и предоставяне на подкрепа за действия относно промени в климата. Нейната цел е да допринася за изпълнението, обновяването и развитието на политиката и законодателството на ЕС за околна среда и климат чрез съфинансиране на местни проекти за опазване на биологичното разнообразие и местата от мрежата Натура 2000.  Програмата стартира през 1992 г. и до момента е осигурила съфинансиране за 3 954 проекта в Европейската общност, допринасяйки с 3.1 милиарда Евро за опазването на околната среда. 

Повече за Програма LIFE+ и проектите, финансирани от нея вижте тук.

Основни цели на проекта: 

  • Да се подобри рамката за стратегическото планиране, която ръководи опазването на Малкия креслив орел и ключовите за вида гнездови и ловни територии;
  • Да се поддържат и подобряват хранителните и размножителните местообитания както и тези за нощувка на приоритения Малък креслив орел чрез разработка и приложение на устойчиво управление на горските ресурси;
  • Да се намалят вредите от безпокойство и бракониерство на Малкия креслив орел;
  • Да се създаде обществено познанване и подкрепа за опазването на приоритетни видове птици, техните местообитания и НАТУРА 2000 териториите ключови за тяхното дългосрочно опазване.

 

Географски обхват

Проектът се осъществява в 16 Специално защитени зони, част от мрежата Натура 2000: „Студен кладенец”; „Мост на Арда”, „Бяла река”, „Атанасовско езеро”, Котленска планина”, Каменски баир”, „Резервоар Ивайловграда”, „Странджа”, „Сакар”, „Западна Странджа”, „Маджарово”, „Харманлийска река”, „Сините камъни-Грбенец”, „Дервенски възвишения”, „Крумовица”, „Адата-Тунджа”.

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook