bg

Работна среща на екипа по проект „Горите на орела“
17.05.2017

Среща на екипа за управление и изпълнение на проект „Горите на орела“ се проведе днес в Изпълнителната агенция по горите. 

На срещата беше направен преглед на напредъка по проекта. Акцент беше поставен върху предстоящата инвентаризация в ДГС – Крумовград, подготвянето и провеждането на международна конференция, посветена на малкия креслив орел в Бургас, която се предвижда за октомври, напредъка по разработването на Горските мерки по Програмата за развитие на селските райони. 

Определена бе датата 18 юни за обществено обсъждане на Плана за действие за опазване на малкия креслив орел.

Обсъдени бяха текущи дейности и беше планирана работата в кроткосрочен и средносрочен план.

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook