bg

Международен ден на мигриращите птици 2017: „Тяхното бъдеще е нашето бъдеще – здравословна среда за птиците и хората“
10.05.2017

На 10 май отбелязваме Международния ден на мигриращите птици. Темата на всички събития, които се организират в десетки страни от цял свят тази година, е: „Тяхното бъдеще е нашето бъдеще“ в светлината на „Устойчиво развитие за дивия свят и хората“.

Международният ден на мигриращите птици 2017 подчертава взаимната връзка между хората и природата и по-специално – между човека и мигриращите птици, които споделят една и съща планета, съответно и същите ограничени ресурси. Кампанията има за цел да привлече вниманието на обществото към необходимостта от устойчиво управление на природните ресурси, демонстрирайки, че опазването на птиците е от решаващо значение за бъдещето на човечеството.

Миграцията е опасно пътуване и излага птиците на широк спектър от заплахи, често причинени от човешка дейност. Тъй като мигриращите птици зависят от редица места - не само от места за зимуване, но и за почивка по време на пътя, загубата им оказва пагубно въздействие върху шансовете за оцеляване на птиците. Изминаването на дълги разстояния включва пресичане на границите на много държави с различни политики, законодателство и мерки за опазване на околната среда. Затова е необходимо международно сътрудничество между правителства, НПО и други заинтересовани страни по целия маршрут на даден вид, за да се споделят знанията и да се координират усилията за опазване. Правната рамка и координиращите инструменти, необходими за такова сътрудничество, се осигуряват от многостранни споразумения в областта на околната среда като Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни (CMS) и Споразумението за опазване на мигриращите птици в Африка и Евразия (AEWA).

На 10 май редица организации, правителства и хора от целия свят организират събития по случай деня, като целта е да се повиши осведомеността за нуждата от опазването на мигриращите птици и техните местообитания. За първи път денят се отбелязва през 2006 г.  и с

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook