bg

Приключи инвентаризацията на горските територии на ДЛС „Граматиково”
25.11.2016

В периода 16-18.11.2016 г. специална комисия, назначена от директора на РДГ - Бургас, прие окончателния етап от теренната работа по извършване на инвентаризация на горските територии на ДЛС „Граматиково“, извършена от лесоустройствената група при „Агролеспроект” ЕООД – клон Бургас.

Комисията посети на терен инвентаризирани насаждения, констатира забележки в работата (напр. средната височина на дървесните видове, насоката на стопанисване и др.) и отправи препоръки за коригирането им. Предстои обработката на данните от извършената инвентаризация и изготвяне на обяснителната записка, комплектувана с всички приложения и карти.

ДЛС „Граматиково“ е третото проектно стопанство, за което се прави пилотна инвентаризация на горските територии, включваща и елементи на биоразнообразието.

В ДЛС „Граматиково“ се осъществяват следните допълнителни дейности:
1.1. Проучване на част от горската орнитофауна по проектна методика „Методика за картиране на горско-гнездящи грабливи птици и черен щъркел“, изработена от д-р Димитър Демерджиев.
1.2. Проучване на част от горската орнитофауна по проектна методика „Методика за проучване на разпространението и идентифициране на гнездовите територии на белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos)“, изработена от БДЗП.
1.3. Тестване на методики за измерване на стояща и лежаща мъртва дървесина по два метода – „Оценка на количеството и вида на мъртвата дървесина посредством групи от кръгови пробни площи“ и „Оценка на количеството и вида на мъртвата дървесина посредством лентови трансекти“ .
1.4. Картиране и оценка на ресурсите на лечебните растения на територията на стопанството и определяне на възможностите за стопанско ползване по „Методика определения запасов лекарственных растений“ (1986).
1.5. Специализирано проучване на „гори с висока консервационна стойност“ по методика, описана в Практическо ръководство „Определяне, стопанисване и мониторинг на гори с висока консервационна стойност в България“, разработено с подкрепата на WWF и работната група по разработване на национален FSC стандарт, актуализирана версия от март 2016 г.
1.6. Определяне на „гори във фаза на старост” по методика „Индекс за идентификация и комплексна оценка на гори във фаза на старост в България“, разработена от Цветан Златанов, Георги Гогушев, Момчил Панайотов, Александър Дунчев, Георги Хинков.

От съпътстващите проучвания е приключило само картирането на мъртвата дървесина, а останалите методики ще бъдат приложени догодина.

Снимки:

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook