bg

В края на май се проведе обучение на тема „Укрепване капацитета на РДГ за предоставяне подкрепа за финансиране устойчивото управление и опазване на горските хабитати“
03.06.2019

Обучение

В края на м. май, в гр. Хисаря, експерти от Дирекция „Наука и международна дейност" при Изпълнителна агенция по горите проведоха тридневно обучение по предварително одобрена програма на служители от 16-те Регионални дирекции по горите, свързано с изпълнението на проект „Опазване на ключови горски местообитания на малкия креслив орел", LIFE 12 NAT/BG/001218, финансиран по Програма  LIFE+ на ЕС. Обучението се проведе с цел да се  подобри капацитета на служителите от РДГ за изготвяне и изпълнение на проекти за  устойчивото управление и опазване на горските хабитати, с финансиране от ЕС и други международни програми. То бе осъществено от д-р инж. Деница Пандева и д-р инж. Любчо Тричков, главни експерти в Дирекция НМД на ИАГ. Освен резултатите от проект „Опазване на ключови горски местообитания на малкия креслив орел", те представиха и други възможности за финансиране на дейностите в горите по Програма LIFE, в т. ч. актуална обява за набиране на проектни предложения 2019 г., допустими бенефициенти, възможни дейности за финансиране, процес на изготвяне и подаване на проектни предложения и др. Представена бе проектна идея по Програма LIFE и беше поведено практическо занятие за разработването й, намиране на подходящ инструмент за финансиране и изготвяне на проектно предложение.

Представена бе информация за Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020 г. и Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020 г., в т. ч. индикативни годишни работни програми за 2019 г., и възможностите, които те предоставят за финансиране на дейности в горите.

Представено и дискутирано бе кандидатстването и изпълнението на проекти по програмите за трансгранично, и транснационално сътрудничество  (Балкани-Средиземноморие, Черно море, Дунав, Интеррег Европа). Специално внимание беше обърнато на предстоящите възможности за кандидатстване по финансовите механизми на Европейско икономическо пространство и Норвегия.

Представени и дискутирани бяха резултатите от кандидатстване на РДГ по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Условията за изпълнение на проекти, след подписване на съответните договори. 

 

 

Снимки:

Обучение
Обучение

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook