bg

ЕС отбеляза 40-годишнината на Директивата за птиците
10.04.2019

Малък креслив орел

Първият свързан с природата законодателен акт на ЕС - Директивата за птиците, чества своята 40-та годишнина на 2 април. Актът е едно от големите постижения на европейската политика по околната среда и заема централно място в стратегията на ЕС за спиране загубата на биоразнообразието. Директивата за птиците играе важна роля за възстановяване на популациите на едни от най-застрашените птици в Европа като морския орел (Haliaeetus albicilla), брадатия лешояд (Gypaetus barbatus) и други, най-вече чрез установената от нея мрежа от Специални защитени зони (СЗЗ). Днес СЗЗ са над 5 650 и обхващат повече от 843 000 км2 от сухоземна и морска площ на ЕС. Те представляват неразделна част от общоевропейската екологичната мрежа Натура 2000 - най-голямата мрежа от защитени зони в света. Директивата признава важността на устойчивите човешки дейности, като лов, риболов и земеделие, които са свързани с природата. Директивата спомогна значително за укрепването на познанията ни за дивите птици и техните местообитания, което предостави основата за целенасочени действия за тяхното опазване, включително чрез Фонда LIFE на ЕС и други фондове.

Директивата за птиците също така спомага за постигането на международни ангажименти на ЕС за защита на мигриращите птици. Тъй като много видове птици прекарват част от живота си извън Европа, от съществено значение е да се работи с други страни по техните миграционни пътища, за да се гарантира стабилно състояние на техните популации.

Въпреки успехите богатото разнообразие от диви птици в ЕС все още е изправено пред ред заплахи. Според последните научни изследвания 48% от срещащите се в Европа видове птици са заплашени или непосредствено са изправени пред сериозно намаляване на популациите. Това е сериозно предизвикателство пред окончателното изграждане на мрежата Натура 2000, включително нейните крайбрежни територии. Налице е и нуждата от по-голяма защита на често срещаните птици, чието оцеляване е пряко свързано със селските райони. Промените в селскостопанската политика доведоха до обезпокоително намаляване на живеещите при обработваеми площи птици. Броят им е намалял с около 50% от 1980 година насам. Макар и в момента да се стабилизира е необходимо допълнителна работа за по-доброто интегриране на изискванията за защита на птиците в селскостопанската и други политики с цел да се възстанови популацията на важни видове като полската чучулига (Alauda arvensis) и яребицата (Perdix perdix).

Директивата за птиците е отличен пример за споделена отговорност и сътрудничество между 27-те държави- членки на ЕС. Директивата за птиците е отличен пример за успешно международно сътрудничество. При приемането й през 1979 г. ЕС се състои само от девет държави-членки. Днес, сътрудничеството се простира в целия, разраснал се ЕС, като СЗЗ са налице във всичките 27 държави. Едни и същи правила за защита на птиците се прилагат в целия ЕС и Комисията строго следи за спазването им, като при нужда прибягва и до съдебно преследване на държавите-членки.

Повече информация на:

https://ec.europa.eu/info/news/environment-eu-celebrates-40-years-birds-directive-2019-apr-02_en

 

 

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook