bg

„Горите на орела“ във фокуса на дискусиите на Работната група по земеделие на БърдЛайф Интернешънъл
12.06.2018

Горскоекологичната мярка за природосъобразно управление на горите, разработена в рамките на проекта „Горите на орела“, бе представена и обсъдена в Работната група по земеделие на БърдЛайф Интернешънъл. Работната група обединява експертите по земеделски политики и опазване на природата от партньорските организации на БърдЛайф Интернешънъл и за пръв път от създаването си заседава в България.


Участниците в работната група се запознаха с екологичните особености на малкия креслив орел, както и главните заплахи за него. В рамките на проекта „Горите на орела“ бе установено, че този вид орел, който гнезди в горите и се храни в откритите пространства около тях, изисква голямо разнообразие и мозаечни местообитания. Може да гнезди и в много малки горски масиви, но за да набавя храната си му е необходимо наличието на пасища и ливади. Граничните местообитания между пасища, ниви, гори са от особено важност, тъй като те създават благоприятни условия за животните, които служат като храна за орела. Сред най-значимите заплахи за вида са разораването на пасищата и ливадите, обрастването им, както и премахването на граничните ивици дървета и храсти. Тези дейности са пряко свързани с начина на прилагане на земеделските практики. При обсъждането на действащите към момента в България агроекологични мерки, експертите в работната група стигнаха до извода, че те не са достатъчни, за да обхванат важните места за малкия креслив орел на територията на цялата страна. Ще бъде полезно допълването на агроекологичните мерки с други целеви видове, като малкия креслив орел и други видове орли гнездящи в горите, но ловуващи в откритите пространства.


Заплахите за малкия креслив орел в горите са свързани основно с нарушаване на местообитанията при провеждане на сечи или бракониерство, както и с безпокойство по време на гнездовия период. Разработената от Изпълнителната агенция по горите и БДЗП горскоекологична мярка е насочена към предотвратяване на тези заплахи за малкия креслив орел, а също и за черния щъркел, който има много сходни  гнездови местообитания. Тя компенсира ограничения на дърводобива, прокарването на горски пътища, ограждане на гори, изкуствено залесяване, както и забрана за безпокойство по време на гнездовия период. Компенсацията е изчислена на 200 евро на хектар, а мерките трябва да се прилагат за период от 7 години по време на договора и най-малко 15 години след приключване на договора. Мярката се предвижда да се прилага в гнездовите райони на малкия креслив орел, поради което към самата мярка има създаден пространствен слой в ГИС, който да дава информация за местонахождението им. За съжаление до днешна дата мярката не е официално приета за прилагане и усилията на Изпълнителна агенция по горите и БДЗП продължават, за да се даде възможност на мярката да заработи. Участниците в Работната група по земеделие на БърдЛайф Интернешънъл оцениха високо работата на екипа, разработил мярката и изразиха надежда, че скоро тя ще започне да се прилага в България.

Снимки:

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook