bg

Природосъобразното производство на висококачествена дървесина беше в основата на проведеното лесовъдско обучение в с. Граматиково
31.05.2018

Десетки представители на държавни горски стопанства, териториални поделения на Югоизточно държавно предприятие – Сливен, общински горски стопанства, експерти от Изпълнителна агенция по горите, държавното предприятие, Регионална дирекция по горите – Бургас, Българско дружество за защита на птиците, горски кооперации и др. участваха в проведеното на 28 и 29 май 2018 г. обучение в с. Граматиково. Мероприятието е в рамките на изпълнение на проект „Горите на орела LIFE+“ на Европейския съюз. То е част от дейностите, подпомагащи работата на Мрежата от ключови заинтересовани страни, които ще прилагат системата за мониторинг на МКО и практиките в горите, подпомагащи опазване на популацията на МКО на национално ниво.


Два дни в Странджа, в държавните горски територии лесовъди и неспециалисти се запознаха теоретично и имаха възможност да участват в практическото приложение на т. нар. Заарландски метод за извеждане на сечи за индивидуално производство на висококачествена дървесина. „Швейцарските колеги казват, че който няма лесовъдско търпение, трябва да има много пари“, тези думи бяха част от въведението, с което лекторът д-р инж. Мартин Борисов започна обучението. За да се получи такава дървесина: с голям диаметър, без чепове, здрава, с равномерни годишни пръстени, без напрежение, зависи от високопрофесионалната дейност на лесовъдите, подчерта д-р инж. Борисов. По време на теренната работа бяха нагледно представени лесовъдските намеси във фазата на възникване/ диференциация (инструменти, методи, критерии за избор на дървета „опции“ и дървета „конкуренти“) и във фазата на дименсиониране (избор на дървета на бъдещето, дървета конкуренти, кастрене на дървета на бъдещето, технология на мероприятието).


Всички участници се съгласиха с необходимостта от по-широкото приложение на представения метод, при който човешката намеса е максимално щадяща природата, допринася за запазване и увеличаване на биологичното разнообразие вкл. и за поддържане на подходящи горски местообитания за малкия креслив орел., превръща горите в по-устойчиви на абиотичните фактори, толерират се местните дървесни видове, като икономически неизгодните се запазват и остават „екологични дървета на бъдещето“.


В рамките на обучението бяха посетени и обекти на територията на Държавно горско стопанство Граматиково, с изведени отгледни и възобновителни сечи с цел запознаване на участниците неспециалисти с основните лесовъдски практики в България.

Снимки:

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook