bg

Обучения по проект „Горите на орела“ за прилагане на горските мерки от Програмата за развитие на селските райони
04.05.2018

В изпълнение на дейност C5 „Пилотен модел за служба за съвети за екологични услуги от горите” от проект „Опазване на ключови горски местообитания на малкия креслив орел (Aquila pomarina) в България” LIFE12 NAT/BG/001218 по програма LIFE+ на Европейския съюз, се проведе тридневно обучение по прилагане на горските мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

В обучението взеха участие представители на Министерство на земеделието, храните и горите, Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции по горите.

По време на обучението бяха представени и обсъдени в детайли подмярка 8.3 "Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития", 8.4. "Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития" и 8.6. "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти". Обърнато бе внимание на Насоките за кандидатстване и Насоките за изпълнение (размер на финансовата помощ, допустими кандидати, критерии за допустимост, допустими дейности, допустими разходи, критерии за подбор и ред за оценяване на проектни предложения, начини за кандидатстване, договориране, изпълнение и отчитане, задължения на бенефициентите, финансово изпълнение и плащания, контрол при изпълнението, мерки за информираност и публичност, необходими документи и др.).


Подчертано бе, че кандидатстването се извършва единствено чрез електронно подадено проектно предложение
в ИСУН. Освен в тази електронна система, Насоките по трите под-мерки и всички релевантни документи могат да бъдат намерени и на интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите. При необходимост, Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции по горите могат да предоставят допълнителна информация, свързана с кандидатстването и изпълнението на проекти по подмерките.

Снимки:

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook