bg

Представяме “Добри практики за разнообразяване на приходите от горите“
24.04.2018

сн. Сергей Панайотов

Представяме ви изданието “Добри практики за разнообразяване на приходите от горите“, подготвено в рамките на проект “Горите на орела“.


Горите в България традиционно са стопанисвани главно с цел дърводобив и защита на водосборите. Но гората не е само дървесина. С продължаване на усилията за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в горите, все по-голямо внимание трябва да се отделя на страничните горски ресурси и продукти. Всички стратегически документи на национално ниво подчертават потенциала на българските гори за развитие на дейности, осигуряващи доходи от продажби на недървесни горски продукти, предоставяне на екосистемни услуги, в т.ч. водообразуващи и водоохранни, почвообразуващи и почвозащитни и др.


Представените практики от една страна взимат под внимание природните дадености на съответния район, а от друга страна прилагат подходи, за да съхранят и популяризират присъщото природно богатство, без да го нарушават и застрашават. Описаните примери не изчерпват всички добри практики, а целят да обхванат различни сфери и да покажат многообразието от възможности. В тях се включват различните възможности за добив на лечебни растения, ядливи гъби, плодове от диворастящи плодни дървета и плодоносни храсти. Горите са и местообитания за различни видове дивеч, както и убежище за много горски видове. Те предлагат и значителни възможности за отдих, рекреация и туризъм за планинари, любители-орнитолози и други запалени природолюбители. И не на последно място, горите служат като важно място за провеждане на екологична просвета и научни изследвания. При правилно и грижливо стопанисване тези ресурси могат да осигурят преки икономически приходи на местно ниво за дейностите по опазване на горите.


Вижте публикацията тук.

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook