bg

Проведе се четвъртото обществено обсъждане на Плана за действие за малкия креслив орел в България
21.11.2017

Днес на 21.11.2017 г. в София се проведе обществено обсъждане на Плана за действие за малкия креслив орел (Clanga pomarina) в България.

Целта на плана е постигане на стабилно състояние на вида в страната, посредством създаване на подходящи условия за нарастване на числеността и плътността на гнездовата популация, заемане на нови подходящи местообитания, чрез минимизиране действието на лимитиращите фактори. Планът, който включва периода 2018-2027 г., ще допринесе за осигуряване на ефективна защита и опазване на малкия креслив орел и ключовите му местообитания в България на популационно ниво.

Това е четвъртото събитие, организирано от Изпълнителната агенция по горите и Българското дружество за защита на птиците за представяне на документа пред обществеността, заинтересованите институции и лица, след проведените в Бургас, Сливен и Хасково регионални обсъждания.

Планът за действие е разработен по задание, съгласувано от Министерство на околната среда и водите и е резултат от съвместната четиригодишна работа на експерти от ИАГ и БДЗП, включваща изследователски теренни дейности, мониторинг, проучване и анализ по проект „Опазване на ключови горски местообитания на малкия креслив орел в България“ (LIFE12 NAT/BG/001218), финансиран от Програма LIFE на ЕС.

Малкият креслив орел е включен в Червената книга на България като уязвим вид. Планът бележи бъдещата политика на страната ни, в съответствие с тази на Европейския съюз за опазване на целевия вид и неговите местообитания.

Анализирайки установените в резултат на направените изследвания заплахи и лимитиращи фактори, които влияят върху разпространението на вида, неговото изхранване и размножаване, в документа са набелязани конкретни мерки за опазване.

С направените на срещата разисквания, конструктивни предложения и коментари по текстовете на планираните дейности, се състоя полезно и резултатно обсъждане.

Присъстващите изразиха мнение, че Планът за действие за малкия креслив орел в България е изпълним и работещ. Действията, заложени в него със съответните бюджетни рамки при изпълнение, ще доведат до постигане на заложените цели и мотивиране на стопанисващите горските и земеделски територии да се грижат за опазването на вида и неговите местообитания.

Писмени становища по плана се приемат до 15.12.2017 г. на e-mail: dimitar.plachiyski@bspb.org.

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook