bg

Ново оборудване за производство на пчелни продукти e закупено за ДГС - Кости
17.07.2017

Закупено е ново оборудване за производство на пчелни продукти за ДГС - Кости. Насърчаването на алтернативно ползване на горите чрез производство на недървесни горски продукти като мед и пчелни продукти е начин за диверсификация на доходите на горските стопанства и съответно промяна в начина на стопанисването на горите.

ДГС – Кости, стопанисва 130 кошера, разположени в открити горски пространства, използвайки уникалните характеристики на странджанските гори. Проект „Горите на орела“ подпомогна стопанството  да разшири дейността си и да превърне традиционното събиране на мед в сертифицирано органично производство. 

Бяха закупени съд за топене на восък, сушилня за цветен прашец, преса за восъчни основи, восъкотопилка и машина за сушене и сортиране на прашец. Закупеното пчеларско оборудване дава възможност за производство на восъчни основи от собствен восък (необходимо изискване при биопчеларството), а също и за разнообразяване на добива на пчелни продукти, като вече ще се добива и пчелен прашец. 

Наличието на това пчеларско оборудване ще допринесе за развитие на алтернативната дейност в горскостопанските територии и увеличаване на приходите от нея за сметка на сечта и добива на дървесина в гнездовите територии, с което в голяма степен ще бъдат опазени местообитанията на малкия креслив орел в Странджа планина, както и на много други представители от местната флора и фауна. 

 

Снимки:

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook