bg

Мониторингови дейности

Въздействие на добрите практики в горите за опазване на популациите на малкия креслив орел 

Предвижда се създаването на единна база данни, която ще съдържа извадка от 20 територии за размножаване в специалните защитени зони, където се прилагат добри практики за установяване на благоприятните условия за популациите на МКО и идентични територии, намиращи се в зони, където още не са прилагани добри практики. Всички територии за размножаване се наблюдават за период от 3 години, като се следи за: постоянство на гнездото и обитаемост на територията, характеристики на гнездото характеристики на зоните за лов и прехрана, успешно размножаване, състав на храната и пропорции на различните категории храна за МКО. 

В резултат ще бъде разработена система за мониторинг на размножителния процес на популацията на МКО и включването му в Националния план за действие на МКО за прилагане в широк национален мащаб.  

Регистриране на промени, дължащи се на подобреното планиране и стопанисване на горите

Разполагане на цялостна система за мониторинг на ключовите горски хабитати на национално ниво, за да бъдат регистрирани промени, дължащи се на подобреното планиране и стопанисване, които са предварително разработени и изпробвани. Дейността се изпълнява през последните две години на проекта. 

Процесът на реализиране на системата за мониторинг на национално ниво ще бъде в тясно сътрудничество със заинтересованите страни и власти. Проектът цели създаването на мрежа от ключови заинтересовани страни, която ще се използва като ключов инструмент за директно прилагане на практиките в горите, подпомагащи опазване на популациите на МКО и също да улесни прилагането на закона. Ключовите заинтересовани страни ще бъдат разделени в две отделни групи, съгласно тяхната компетентност относно стопанисването на горите: теренна група от местни лица, които имат пряка полза от изпълнението на компенсаторни плащания (местни лесовъди, собственици на гори, ловци) и административна група, която включва администратори и лица, взимащи решения за прилагането на закона или играещи важна роля за местното общество (служители в горската система, горски инспектори на природните паркове, служители на ИАГ ).

Създадената и тествана система за мониторинг ще бъде въведена в Националния план за действие на МКО и по възможност като част от програмите за мониторинг на Природен парк „Странджа“ и Природен парк „Сините камъни“. 

Справочник за създаване на система за дългосрочен мониторинг на национално ниво за подобряване планирането при опазването на МКО ще бъде публикуван и разпространен сред НПО, институции и национални и международни органи на властта. 

Мониторинг на промените в практиките за стопанисване на горите, включително ползването на недървесни продукти

Събирането на данни за благоприятния консервационен статус на растителните съобщества и популациите на птиците в рамките на проектните зони ще позволи наблюдаване на въздействието на консервационните дейности на проекта върху компонентите на биологичното разнообразие и да се прецени дали са смекчени заплахите. За да се оцени устойчивостта на извършените практики в горите, ще бъде проследено пространственото прилагане на благоприятните практики за опазването на МКО и процентът на използване на недървесни продукти в целевите зони през целия период на проекта.

Проучване и оценка на информираността на заинтересованите страни за МКО и отношението им към приоритетните видове и хабитати 

Ще се базира на информация, събрана чрез серия от задълбочени интервюта със заинтересованите страни (лесовъди, собствениците на гори, директори и ключови експерти от ДГС).

В края на проекта се предвижда проучване на промяната в познанията за биологичното разнообразие, горско-екологичните фондове, стопанисването на горите в „Натура 2000”, опазването на МКО и неговите приоритетни хабитати по отношение на прехрана и размножаване, разработения модел за инвентаризация, традиционното и съвременно земеползване, заедно с екологичните ценности и отговорности. В последното проучване се очаква да бъдат интервюирани 100 ключови представители на заинтересованите страни в България.

Резултатите от проучванията ще бъдат анализирани и обработени в доклад.

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook