bg

ЯЗОВИР „ИВАЙЛОВГРАД”

Сн. Св. Спасов

Защитена зона «Язовир «Ивайловград» се намира в Източните Родопи. Обхваща едноименния язовир в тясната долина на р. Арда и околните планински склонове от селата Бориславци и Сеноклас на запад до държавната граница на изток, и от селата Малки воден и Дъбовец на север до Покрован, Хухла, Славеево и Ивайловград на юг. По-голямата част от територията на мястото е покрита от ксеротермни широколистни гори. Голяма площ е заета и от ксеротермни храсталачни, и ксеромезофитни тревни формации. На места има отделни скали и скални стени. Обработваемите земи са разположени около язовира и заравнените участъци по склоновете на планината. В заливната му площ и около нея има тинесто-песъчливи участъци и ливади. Половината от територията е заета от смесени гори от цер /Quercus cerris/ и благун /Q. frainetto/ със средиземноморски елементи (Бондев, 1991).

Птиците на «Язовир «Ивайловград»
В района на зоната и близките околности е намерено 1 активно гнездо на малкия креслив орел и са установени 2 допълнително заети територии. Оценката на вида е 3-4 гнездящи двойки. В защитена зона «Язовир «Ивайловград» са установени 163 вида птици, от които 66 са включени в «Червената книга на Република България» (под печат). От срещащите се видове 73 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са описани 5 вида, а като застрашени в Европа, съответно в категория SPEC2 - 20 вида, в SPEC3 - 48 вида. Защитената зона обхваща подходящи местообитания за 56 вида, включени в Приложение 2 на Закона за биологичното разнобразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 51 са вписани също в Приложение І на Директива 79/409/ЕИО. Районът е едно от най-важните места в България от значение за Европейския съюз за опазване на местообитанията на гнездящите морски орел /Haliaetus albicilla/, речен орел /Pandion haliaetus/ и малък орел /Hieraaetus pennatus/. Тук има значими популации на черния щъркел /Ciconia nigra/ и осояда /Pernis apivorus/ (Приложение 11). Белочелата сврачка /Lanius nubicus/ и големият маслинов присмехулник /Hippolais olivetorum/ също гнездят в района. Язовирът е една от значимите влажни зони в Източните Родопи за зимуващите водолюбиви птици. Голямата бяла чапла /Casmerodius albus/ и малкият нирец /Mergellus albellus/ редовно зимуват тук.

Заплахи
Местообитанията в района се влияят от човешки дейности, свързани основно с горското стопанство. Горите са застрашени от естествени или причинени от човека горски пожари, залесяване с неприсъщи за района дървесни видове, както и незаконните сечи покрай реките. Пашата на кози предизвиква допълнително влошаване на качествата на горсите местообитания. Сечите, осъществявани по време на гнездовия период, причиняват безпокойство на гнездящи в близост грабливи птици. Намаляването на пашата, както и разораването на пасищата водят до загуба на тревни местообитания за птиците. Съществуващите електропреносни мрежи са опасни за грабливите птици и най-вече за наскоро излетелите млади. Потенциална заплаха както за местообитанията, така и за птиците в района е изграждането на ветроенергийни паркове. През последното десетилетие започна по-интензивно развитие на туризма в района, което може да доведе до негативни последици за местообитанията на птиците, ако процесът не бъде регулиран по подходящ начин.

Забрани
В границите на защитената зона се забранява:
•    премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
•    залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;
•    използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
•    паленето на крайбрежна растителност.

Снимки:

Морски орел, Н. Петков
Осояд, Св. Спасов
Черен щъркел, Св. Спасов

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook