bg

Номинация Венелин Скарлатов, РИОСВ-Русе

Номинация на Венелин Скарлатов, Младши експерт – направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“, Дирекция „Превантивна дейност“ в Регионална  инспекция по околната среда и водите – Русе

Вид/хабитат, засегнат от престъплението/нарушението: Защитена зона BG 0002039 „Хърсовска река“


Природозащитен статус: Защитена зона от НАТУРА 2000 по Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици (Директива за птиците)


Дата на престъплението: август 2015 г.


Дата на разкриването: 6 октомври 2015 г.


Място на престъплението: Землището на град Алфатар, Община Алфатар, Област Силистра


Действия, предприети от номинирания/описание на приноса:

На 6 октомври 2015 г. е установено разораване на поземлени имоти с начин на трайно ползване „пасище“. Същите са засяти със земеделски култури.  Засечени са GPS координати на обработените площи.Справка в специализирания софтуер установи, че засегнатите площи  попадат в границите на ЗЗ BG 0002039 „Хърсовска река“. Зоната попада на територията на РИОСВ-Русе и РИОСВ-Варна и е обявена с цел опазване на местообитанията на голямо многообразие на защитени видове от орнитофауната.
В хода на процедурата са установени лицата, които са извършили нарушението. Те са физически лица, жители на гр. Алфатар.
Съставени са им  актове за установяване на административни нарушения (АУАН). Издадени са и две принудителни административни мерки (ПАМ)  за възстановяване на естественото състояние на терена.
При последваща проверка на терен е установено, че единият от нарушителите не е изпълнил ПАМ. Констатирано е, че насаждението не е премахнато и не е възстановено естественото състояние на терена. На лицето е съставен е втори акт за установяване на административно нарушение.


Резултати и присъди
:

В резултат на упражнения контрол са издадени и влезли в сила 3 наказателни постановления  за констатираните нарушения на Закона за биологичното разнообразие в размер на 1000 лева всяко.
Предстои извършване на допълнителна проверка. При установяване на рецидив на нарушението, за случая ще бъде сезирана Прокуратурата.

Номинацията е направена от инж. Лилия Атанасова, директор, РИОСВ-Русе

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook