bg

СТРАНДЖА

Защитена зона «Странджа» обхваща части от едноименната планина, разположена в най-югоизточната част на България. На юг и югозапад следва държавната ни граница с Република Турция, на изток - Черно море между Царево и с. Резово, а на север върви по рида Босна, който е главен вододел между р. Велека и реките Ропотамо, Факийска, Изворска, Дяволска и Караагач. Главната река, протичаща през орнитологично важното място, е Велека с нейния водосборен басейн. По-малка част от територията се пада на водосбора на граничната р. Резовска. Долината на р. Велека е обградена от ниски планински хълмове, предимно обрасли със стари гори. Районът е слабо населен и сравнително слабо повлиян от човешкото присъствие. «Странджа» се характеризира с голямо разнообразие на местообитанията, като доминиращи са широколистните листопадни гори с подлес от лавровидни храсти и средиземноморски видове. Високите части са обрасли с дъбови гори от източен горун /Quercus polycarpa/, благун /Quercus frainetto/, цер /Quercus cerris/, смесени с източен бук /Fagus orientalis/ и други дървесни видове. Естествени гори от източен бук с богат подлес от вечнозелени храсти заемат доловете и сниженията по склоновете. В подлеса на буковите и горуновите гори се срещат някои терциерни реликти - странджанска зеленика /Rhododendron ponticum/, странджанска боровинка /Vaccinium arctostaphylos/, странджанско бясно дърво /Daphne pontica/, мушмула /Mespilus germanica/ и други. Откритите пространства са представени с мезотермни ливади, пасища, горски поляни, смесени със степни растителни съобщества от пасищен райграс /Lolium perenne/, обикновен сеноклас /Cynоsurus cristatus/, броеничеста ливадина /Poa sylvicola/ и със значително участие на едногодишни бобови и житни треви от средиземноморски и субсредиземноморски тип. Изоставените ниви заемат голяма част от откритите пространства. Поречията са обрасли с крайбрежни храсталаци и горска растителност, главно бяла върба /Salix alba/, тритичинкова върба /S. triandra/ и елша /Alnus glutinosa/ и периодично заливани участъци с хигрофтна и хидрофилна растителност. За приустийните части на реките Велека и Резовска са много характерни крайречните (лонгозни) гори с преобладаване на полски ясен /Fraxinus oxycarpa/. Сравнително малък е относителният дял на крайбрежните скали и пясъчни плажове с псамофитна растителност, както и на земеделските площи.

Птиците на «Странджа»
На територията на зоната и околностите и са установени 8 заети гнезда на малък креслив орел. Локализирани са още 14 заети гнездови територии от вида. Оценката за зоната и околностите и е 25-27 гнездящи двойки. Популацията на вида за зоната е стабилна, вероятно слабо увеличаваща се. На територията на защитена зона  «Странджа» са установени 260 вида птици, от които 108 са включени в «Червената книга на Република България» (под печат). От срещащите се видове 112 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 12 вида, а като застрашени в Европа, съответно в категория SPEC2 - 29 вида, в SPEC3 - 71 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 96 вида, включени в Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. Те са вписани също в Приложение І на Директива 79/409 на Европейския съюз. «Странджа» е едно от най-важните места в България от значение за Европейския съюз за 15 застрашени видове птици - черен щъркел /Ciconia nigra/, орел змияр /Circaetus gallicus/, малък креслив орел /Aquila pomarina/, скален орел /Aquila chrysaetos/, малък орел /Hieraaetus pennatus/, сив кълвач /Picus canus/, среден пъстър кълвач /Dendrocopos medius/, белогърб кълвач /Dendrocopos leucotos/, горска чучулига /Lullula arborea/, голям маслинов присмехулник /Hippolais olivetorum/, градинска овесарка /Emberiza hortulana/, полубеловрата мухоловка /Ficedula semitorquata/, земеродното рибарче /Acedo atthis/, голямата пъструшка /Porzana porzana/ и средиземноморски буревестник /Puffinus yelkouan/ (Приложение 11). По време на миграция в района могат да се наблюдават 5 световно застрашени вида - малкият корморан /Phalacrocorax pygmeus/, къдроглавият пеликан /Pelecanus crispus/, белооката потапница /Aythya nyroca/, ливадният дърдавец /Crex crex/ и водното шаварче /Acrocephalus paludicola/. Долното течение на река Велека е “място с тесен фронт на миграция” за реещите се птици. Почти всички щъркели и грабливи птици, прелитащи по черноморския прелетен път Via Pontica, преминават над Странджа планина, като грабливите птици често нощуват в горите.

Заплахи
Защитена зона «Странджа» е слабо населено във вътрешността, но крайбрежието през последното десетилетие започна силно да се урбанизира. Територията е уязвима главно от човешки дейности, свързани с управлението и ползването на горите, както и към общото развитие на района. Ползването на горите, включващо премахване на умиращите и сухите дървета, както и интензивни сечи в старите гори в значителна степен снижават качествата на горските местообитания. Прокарването на нови горски пътища в частност води до по-интензивния дърводобив и до безпокойство на птиците в недостъпни преди това райони. Крайбрежната ивица е подложена на интензивно застрояване и урбанизация в резултат на развитието на туризма. Това води до влошаване и дори разрушаване на крайбрежните местообитания. По-голямата част от земеделските земи са изоставени и започват да обрастват с рудерална и храстова растителност. Намаляването на пашата, последвано от сукцесия на горите води до загуба на тревните местообитания за птиците. Потенциална заплаха представлява разораването на пасищата, което също води до разрушаване на местообитания. Сухите тревни местобитания са особено застрашени от пожари - както естествени, така и причинени от човека. Територията е чувствителна към дейности, причиняващи безпокойство на птиците, особено на гнездящите по скалите. Такива са скалното катерене, делта- и парапланеризма, иманярството, както и туристически дейности през гнездовия период. Развитието на инфраструктурата в района не винаги е съобразено с екологичните изисквания на поставените под защита екосистеми и може да доведе до разпокъсване и влошаване качеството на ценни местообитания. Има инвестиционни намерения за изграждане на язовири по поречието на Велека, което ще окаже значително отрицателно влияние на обширни територии от Странджа. Особено опасни за мигриращите птици са плановете за изграждане на ветроенергийни паркове. Те ще затрудняват свободното придвижване и ще водят до фрагментиране на местообитанията на мигриращите и зимуващите птици. Ветровите генератори ще бъдат бариера за хилядите реещи се дневни и нощни мигранти по пътя им на юг и на север и ще причинят значителна смъртност сред тях, и в резултат - намаляване на техните популации.
   
Забрани
В границите на защитената зона се забранява:
•    залесяването на пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;
•    използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
•    използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство;
•    косенето на ливадите от периферията към центъра с бързодвижеща се техника и преди 15 юли.

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook