bg

Благоприятни условия за малкия креслив орел - гнездене и нощувка

снимка Д. Демерджиев

Основните заплахи за вида, идентифицирани до сега на европейско ниво, са промени в хабитата причинени от неустойчиви горскостопански и земеделски практики ограбване на гнездата и други видове човешка намеса. За България все още се смята, че интензивността на горскостопанските дейности е с най-висока степен на заплаха за вида, следвана от земеделските дейности в местата за хранене като оран или залесяване на пасища. Идентифицирани са нови заплахи като вятърни централни, соларни паркове върху пасища, както и горски пожари.

Екипът по проекта ще отчете уязвимостта на всички локализирани гнезда от планираните горскостопански дейности и други заплахи в проектната територия. Ще бъдат идентифицирани горскостопанските дейности планирани за горските участъци, съдържащи гнезда на малък креслив орел. В случай, че планираните горскостопански дейности въздействат върху местата за размножаване или за ловуване на малкия креслив орел, екипът на проекта ще разработи и предложи промени към съществуващите горскостопански планове.

В допълнение, проектът ще създаде механизъм за регистриране на други заплахи за вида като например такива свързани с инвестиционните предложения в секторите инфраструктура, енергетика и др. БДЗП систематично ще събира и анализира информация за инвестиционните предложения постъпили в РИОСВ Стара Загора, Хасково и Бургас, които могат да окажат въздействие върху горските хабитати на малкия креслив орел.

 

Снимки:

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook