bg

Екип

Инж. Росен Попсавов
Ръководител на проекта
ИАГ
popsavov[@]iag.bg


Емилия Тафраджийска
Счетоводител
ИАГ
emi[@]iag.bg
Завършва ВИИ „Карл Маркс“ София през 1981 г. специалност  „Финанси и кредит”.
Започва работа в системата на горите в ЗАДГРАНЛЕС и продължава в СО “Стара планина“, Комитет по горите, НУГ, ДАГ и Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/, като за кратко работи и в стопанския сектор. В горската администрация работи над 30 години, като последователно преминава от счетоводител, главен експерт, главен счетоводител и началник отдел. В ИАГ организира и контролира изготвянето на бюджета и изпълнението на финансово-счетоводната дейност на агенцията. Участва в разработването на методологията при отчитането и изпълнението на проектите финансирани от ЕС и от Националния фонд на МФ.
Любител на природата и пътешествията, като в свободното си време посещава интересни природни и исторически забележителности.


Даниела Ангелова
Юрисконсулт
ИАГ
dangelova[@]iag.bg


Инж. Димитър Баталов
експерт „Горско планиране”
ИАГ
dbatalov[@]iag.bg

Инж. Любен Желев
експерт „Горска инвентаризация”
ИАГ
liubo[@]iag.bg
Роден на 09-ти януари, 1952 г. в с. Мустрак, област Хасково.
Завършва Лесотехнически университет през 1978 г. специалност горското стопанство”. Основната му работа е свързана със контрола по извършването на инвентаризацията и планирането в горските територии, плановете за противопожарна дейности, , изработване на областните планове за развитие на горските територии, свързани с управлението, стопанисването , ползването и опазването на горските територии.
Член на Съюз на лесовъдите в България. В областта на горското стопанство работи от завършване на висшето си образувание. От 1978 г до 1993 г в „Агролеспроект” ЕООД гр. София. До 1981 година като проектант в отдел Лесоустройство, от 1981 до 1990 година като ръководител група и до 1993 г контролен специалист. От 1995 до 1997 г работи в ТП ДГС „Ихтиман”, а от 1998  г в Изпълнителна агенция по горите, отдел „Инвентаризация и горскостопанско планиране”. Женен, с две деца.
 
Инж. Георги Тинчев

експерт „ГИС”
ИАГ
tinchev[@]iag.bg


Инж. Николай Василев
експерт „Програми и обучения”
ИАГ
n_vasilev[@]iag.bg
Инж. Николай Василев е роден на 5-ти април, 1978 г. в гр. Варна.
Завършва Лесотехнически университет през 2003 г. като магистър-инженер „Лесоползване и икономика на горското стопанство”. Основната му работа е свързана със стратегическото планиране, науката в горския сектор и разработването, управлението и отчитането на проекти, финансирани от ЕС и др. външни донори.
Член на Съюз на лесовъдите в България. Специализирал е в Испания и Китай. Автор на няколко публикации, касаещи основно предприсъединителния процес, горската политика и проектите с външно финансиране. Владее английски, руски и немски език. Женен, с две деца.


Ваня Рътарова-Георгиева
Координатор
БДЗП
vanya.ratarova[@]bspb.org
Ваня отговаря за координацията на проектните дейности и комуникацията между
партньорите. Тя осигурява добри взаимоотношения със заинтересованите страни
в районите на 16-те защитени зони, където се осъществява проекта. Работи за
установяване на дългосрочни и успешни партньорства с други организации и
институции на национално и европейско ниво.
Ваня има над 15 годишен опит в областта на опазването на горите и
природозащитата. От 2007 г. работи за БДЗП като отговорник по опазване на
горите, през 2012-2013 е част от УС на дружеството.

Димитър Плачийски 
Отговорник опазване на горите
БДЗП
dimitar.plachijski[@]bspb.org

Д-р Димитър Демерджиев
Отговорник малък креслив орел
БДЗП
dimitar.demerzhiev[@]bspb.org
Работи в БДЗП от 2001 г. Силата и интересите му са свързани най-вече с теренните проучвания на различните видове орли в България.
Защитил докторската си дисертация на тема „Източният царски орел (Aquila heliaca heliaca Savigny, 1809) (Accipitridae – Aves) в България – разпространение, биология, екология, численост и мерки за опазване”. Занимава се с опазването на вида от 2000 г. Автор е на множество статии. Хобито му е да изследва птиците и да посещава интересни места. Също така се интересува от история и рок музика.

Георги Попгеоргиев
Отговорник ГИС
БДЗП
georgi.popgeorgiev[@]bspb.org

Мануела Мурджева
Технически асистент
БДЗП

Емилия Янкова
Отговорник комуникации
БДЗП
emilia.yankova[@]bspb.org
Емилия е част от комуникационния екип на БДЗП от 2011 г. Близо 15-годишния си опит като ПР е натрупала както в корпоративния, така и в неправителствения сектор. Професионално се интересува от дизайн и ивент мениджмънт. В свободното си време пътува и се занимава аматьорски с приложни изкуства.

 

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook