bg

Застъпническа работа

снимка И. Лазарова

Разработване на национален план за действие за опазване на малкия креслив орел

Макар видът да е приоритетен за опазване в Европа, към момента липсва национален план за действие за неговата ефективна консервация. Всички действия в тази насока досега са били спорадични и непоследователни. Изготвянето на план за действие ще отговаря на изискванията на националното законодателство и ще бъде подготвен в контекста на международния план за действие за вида. Разработването на плана за действие ще включва общите усилия на неправителствени организации (НПО), държавните институции в лицето на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Министерството на земеделието и храните (МЗХ), Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към Българска Академия на Науките (БАН).

Изменение на действащата Наредба за устройство на земите и горите от горския фонд и внедряване на принципи на биоразнообразието

Един от подзаконовите нормативни документи на Закон за горите е Наредбата за инвентаризацията на горските територии и горско планиране. Екипът на проекта работи за промени в действащата наредба, свързани с включване на компоненти на биоразнообразието при инвентаризация на горските територии, като се въведат и съответните методологии. Една от тях ще е свързана с измерването на количеството и качеството на мъртвата дървесина.

Друга важна стъпка в процеса, която ще се осъществи, е подготовката на икономическата оценка на необходимия допълнителен ресурс за прилагане на тези методологии в процеса на инвентаризация и планиране на стопанисването на горите в България.

Разработване и верификация на горско-екологични мерки и компенсаторни плащания по НАТУРА 2000, отнасящи се до целевите видове и хабитати и прехвърлянето им във финансовите инструменти на Общата селскостопанска политика след 2013

Един от най-новите начини за поощряване на горското стопанисване, опазващо биоразнообразието, е компенсиране на пропуснатите ползи и допълнителни дейности, които се налагат, за да се гарантира опазване на видове и местообитания. На европейско ниво средствата, идващи за подобни компенсации, са осигурени от втория стълб на Общата селскостопанска политика – Развитие на селските райони, която е и основно средство на държавите-членки за подобряване на биоразнообразието в селските райони с финансовата подкрепа на ЕС.

Ние изпробваме решения за благоприятно управление на горски територии, важни за малкия креслив орел, и постигане на дългосрочна устойчивост чрез въвеждане и разработване на мерките „Горско-екологични и климатични услуги и съхраняване на горите” и „Плащания по НАТУРА 2000 и Рамковата директива за водите” в рамките на следващата българска ПРСР 2014-2020.
Участваме в работните групи организирани от МЗХ, където се очертава и дискутира съдържанието на мерките - обосновка, цели, дейности, които ще получават финансиране, критерии за допустимост, задължения на бенефициентите, условия за финансиране и др. Изчисляваме какъв трябва да е размерът на компенсационните суми за изплащане по двете мерки на собствениците на гори или на отговорните за управлението на горите.

Пилотен модел на служба за съвети за екологични услуги от горите

В рамките на тази дейност ще бъдат оборудвани и мебелирани три офиса в страната, които ще играят ролята на служба за съвети, където ще се провеждат консултации със собственици и заинтересовани лица, по теми, свързани с опазването и устойчивото стопанисване на горите.
Разработваме лесно разбираеми информационни материали, които ще бъдат разпространени сред потенциалните бенефициенти.  Ще бъдат използвани различни средства  и методи за обучение, съобразени с различните групи бенефициенти.

Ще бъде създаден модел на държавна служба за съвети за горско-екологични въпроси чрез създаване на един офис в София и по един офис в РДГ Кърджали и Бургас. Ще бъде нает и обучен персонал, ще бъдат създадени оперативни протоколи и процеси за тези услуги и ще бъдат предоставено напълно работещо звено в края на проекта.

 

Снимки:

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook