bg

КАМЕНСКИ БАИР

Защитена зона «Каменски баир» се намира в Южна България, югозападно от Сливен, в землището на с. Камен. Територията му е затворена между пътя София - Бургас на север, жп линията Сливен - Бургас на североизток и изток, пътя Сливен - Ямбол от запад и с. Камен от юг. Южно от мястото е коритото на р. Тунджа, а през територията му протича р. Арка, която е неин приток. Каменски баир представлява невисок безлесен хълм. Основно местообитание тук са откритите пространства – земеделски площи (обработваеми и пустеещи), пасища и храстови съобщества.

Птиците на „Каменски баир”
Макар да има малка територия, в защитена зона «Каменски баир» се срещат 142 вида птици, от които 43 са включени в «Червената книга на Република България» (под печат). От срещащите се видове 61 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са описани 4 вида, а като застрашени в Европа, съответно в категория SPEC2 - 17 вида, в SPEC3 - 40 вида. Защитената зона обхваща подходящи местообитания за 40 вида, включени в Приложение 2 на Закона за биологичното разрообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 33 са вписани също в Приложение І на Директива 79/409/ЕИО. Защитена зона «Каменски баир» е от световно значение и е една от най-ценните територии в България, използвани за хранене от световно застрашения царски орел /Aquila heliaca/. Тази малка територия предоставя хранителна база както за голям брой царски орли, така и за други застрашени видове грабливи птици като черната каня /Milvus migrans/ и египетския лешояд /Neophron percnopterus/ през гнездовия период, а по време на миграция – за степния блатар /Circus macrourus/, тръстиковия блатар /Circus areuginosus/, ливадния блатар /Circus pygargus/, малкия креслив орел /Aquila pomarina/ и малкия орел /Hieraaetus pennatus/. Каменски баир е едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за опазването на късопръстата чучулига /Calandrella brachydactyla/ (Приложение 11). Синявицата /Coracias garrulus/ и совоокият дъждовирец /Burchinus oedicnemus/ също имат представителни гнездови популации в района.

Заплахи
Защитена зона «Каменски баир» обхваща малка територия, разположена в гъсто населен район с добре развита инфраструктура, в близост до голям град – Сливен, и до международния път София – Бургас. По тези причини цялата територия е лесно достъпна и е силно уязвима от всички човешки дейности, осъществявани в границите на мястото и около него. Най-сериозната заплаха за тревните местообитания е превръщането на пасищата в обработваеми земи и овощни градини, както и сукцесията в резултат на намаляване на пашуващите животни. Унищожаването на пасищата води до изчезване на хранителната база за грабливите птици, както и до загуба на гнездови местообитания за късопръстата чучулига. Потенциална заплаха е изграждането на ветроенергийни паркове в района, които ще ограничат достъпа на грабливите птици до ловните им територии. Те ще затруднят придвижването и ще водят до гибелта им при сблъсъци. Паленето на стърнищата предизвиква пожари и в пасищата и води до разрушаването на ценни местообитания. Други заплахи, водещи до влошаване и дори загубата на местоообитания, са добивът на инертни материали за строеж на пътища, както и застрояването на територията поради непрекъснатата урбанизация. Съществуващите електропреносни мрежи са опасни за грабливите птици и най-вече за младите, които са излетели наскоро. Бракониерството и използването на отрови против вълци оказва пряко отрицателно влияние и гибел на грабливи птици.

Забрани
В границите на защитената зона се забранява:
•    премахването на характеристики на ландшафта (синори, еденечни и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
•    залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщанетио им в обработваеми земи и трайни насаждения;
•    използването на пестициди и минерални торове в пасиша и ливади;
•    добив на полезни изкопаеми по открит способ;
•    изграждането на съоръжения за производство на електроенергия посредстовм силата на вятъра.

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook