bg

Благоприятни условия за малкия креслив орел - открити пространства в горите

снимка Д. Градинаров

Откритите пространства, например ливади и пасища по края на гората са важни територии за жаби, влечуги и други дребни гръбначни животни, които представляват хранителна база за малкия креслив орел.  Загубата на част от този ландшафт води до недостиг на храна в местата за размножаване и местата за почивка по време на миграция на орела, което може да доведе до понижен гнездови успех, смъртност на малките и лошо физическо състояние на мигриращите птици.  

Законът за горите забранява залесяването върху ливади и поляни в горските територии. Ако обаче територията се самозалеси, тя би трябвало да се прекатегоризира като гора, което означава да започне да се стопанисва като такава. В много случаи с цел запазване на защитени хабитати и видове на откритите пространства в добро състояние са нужни допълнителни дейности които на практика забавят сукцесионните процеси. Съществуват финансови механизми за собственици и стопани на такива земи на територията на Натура 2000, които трябва да се популяризират и да бъдат използвани. За тази цел ние консултираме собствениците на гори относно:


•    наличните компенсаторни механизми във връзка с НАТУРА 2000;
•    кои територии отговарят на условията за агро-екологични плащания;
•   кои са най-подходящите дейности за поддържане на открити пространства в управляваната от тях територия.


Оказваме съдействие, както при избора на най-подходящите за кандидатстване земеделски субсидии, така и при подготовката на документите за кандидатстване.

Снимки:

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook