bg

ХАРМАНЛИЙСКА РЕКА

Харманлийска река, Д. Добрев

Защитена зона „Харманлийска река„ се намира в югоизточната част на Горнотракийската низина. Обхваща хълмист район около долината на Харманлийска река, западно от Харманли. На север граничи с главен път Е80, на запад - със селата Брягово и Родопи. Южната граница преминава над с. Остър камък, а на изток е гр. Харманли. В тази част реката формира дълбоко дефиле с вертикални скални стени, заобиколено от пасища, широколистни гори и храсталаци. Горите са смесени, предимно от цер /Quercuscerris/ и келяв габър /Carpinusorientalis/, с участие на средиземноморски елементи. Откритите пространства са обрасли с ксеротермни тревни съобщества и ефемерни видове. Пасищата са частично обрасли с драка /Paliurusspina-cristi/ и единични дървета. Част от мястото бе обхванато от пожари през последните години, което доведе до промяна в състоянието на дъбовите гори. В момента протича процес на възстановяване на горите. Те имат издънков характер и се формират значителни територии с храсталачни местообитания. По поречието на Хармалийска река крайречната растителност е представена от върба /Salixspp./, бряст /Fraxinusexcelsior/ и елша /Alnusglutinosa/.

Птиците на «Харманлийска река»
В защитена зона „Харманлийска река»  са установени 149 вида птици, от които 49 са включени в «Червената книга на Република България» (под печат). От срещащите се видове 35 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLifeInternational, 2004). Като световно застрашен в категория SPEC1 е включен 1 вид – малкия корморан /Phalacrocoraxpygmeus/, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 20 вида, в SPEC3 - 42 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 45 вида, включени в Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 41 са вписани също в Приложение І на Директива 79/409/ЕИО. Районът на Харманлийска река е едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за опазване на големия маслинов присмехулник /Hippolaisolivetorum/ и дебелоклюната чучулига /Melanocorhyphacalandra/, които гнездят тук в значими количества (Приложение 11). Късопръстата чучулига /Calandrellabrachydactyla/ също има представителна гнездова популация тук.

Заплахи
Районът на «Харманлийска река» се използва от местните хора екстензивно, основно за животновъдство и в по-малка степен за земеделие и горскостопански дейности. Той е чувствителен към интензификацията на земеделието и горското стопанство, както и към промяната на земеделските практики. Намаляването на пашата, последвано от сукцесия, както и разораването на пасищата води до загуба на тревни местообитания за птиците (дебелоклюна чучулига, късопръста чучулига /Calandrellabrachydactyla/, сива овесарка /Miliariacalandra/) и лалугера /Spermophiluscitellus/, който се явява основна храна за грабливите птици. Сухите пасища и ливади са особено уязвими от пожари - както естествени, така и причинени от човека. През сухи години големи територии биват опожарявани. Горите заемат сравнително малки територии, разпръснати сред откритите пространства и около реката. Незаконната сеч и събирането на дърва за огрев влошават качеството на горските местообитания. Потенциална заплаха както за местообитанията, така и за птиците в района е изграждането на ветроенергийни паркове. Инвестиционен проект за изграждане на голяма водноелектрическа централа на Харманлийска река, ще доведе до разрушаване на местообитанията в близост до реката. Източната част на мястото граничи с големия градски парк на Харманли, който е силно урбанизиран и активно ползван. Това води до безпокойство на птиците в тази част на мястото.

Забрани
В границите на защитената зона се забранява:
•    премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
•    залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;
•    използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
•    паленето на крайбрежна растителност;
•    намаляването на площта на крайречните гори от местни дървесни видове.

Снимки:

Червеногърба сврачка, Св. Спасов
Горска чучулига, Св. Спасов
Голям маслинов присмехулник, Св. Спасов

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook