bg

Опазване на биоразнообразието в горите

снимка В. Фердинандова

До момента методът, по който горските стопанства взимат решение за управлението на горските територии, се извършва според десетгодишни планове базирани на горска таксация, която не дава достатъчно информация за биоразнообразието в горските територии. Настоящият проект има за цел да изпробва нова методология на територията на четири държавни горски/ловни стопанства по време на тяхната редовна 10 годишна инвентаризация.

След оптимизиране на методологията, включваща параметри, важни за биоразнообразието - като дървесен вид, количество и качество на мъртвата дървесина, наличие на редки и застрашени видове, се очаква тя да започне да се прилага на територията на цялата страна. Допълнителните параметри ще осигурят информацията, необходима за вземането на правилните управленски решения за устойчиво стопанисване на горските територии. Например, на местата за размножаване на малкия креслив орел ще е важно: да се оставят парцели със стари и зрели дървета с височина от минимум 12 м. и възраст повече от 80 години особено в горските покрайнини; да се забрани сечта в разстояние около 200 м. около дърветата с гнезда на грабливи птици; да се оставят ивици широки поне 100 м. в горите около реките, където сечта е забранена; да се ограничат горскостопанските дейности в територии с радиус 500 метра от съществуващи гнезда на малък креслив орел в периода на гнездене и т.н.

Снимки:

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook