bg

ДГС Кости - горски дейности и производство на мед

снимка В. Фердинандова

Понастоящем се полагат много усилия за повишаване на пазарния потенциал на недървесните горски продукти. Въпреки това механизмите за разпространение на информацията за подобряване на маркетинговия потенциал на тези ресурси и продукти, не са достатъчно ефективни за сега.

Горите в България имат много функции, но към момента двете основни дейности, осигуряващи приходи, са производството на дървесина и ловното стопанство.  Насърчаването на алтернативно ползване на горите като опазване на ключови хабитати за малкия креслив орел, производство на недървесни горски продукти като мед и пчелни продукти, е един начин за диверсификация на доходите на стопанствата и съответно промяна в начина на стопанисването на горите.

В момента ДГС Кости стопанисва 130 кошера, разположени в открити горски пространства, използвайки уникалните характеристики на странджанските гори.  Проектът ще даде възможност на ДГС Кости да получи подкрепа, за да разшири дейността си и да превърне традиционното събиране на мед в сертифицирано органично производство.

В допълнение ДГС Кости ще бъде подпомогнато в развитието на маркетингова стратегия и по-добра реклама на мановия мед – органичен продукт от хабитата на малкия креслив орел.

Снимки:

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook