bg

Образование

Лекционен и практически курс за учебната програма на Лесо-техническия университет (ЛТУ)

Лесотехническият университет - гр. София е национален сертифициран държавен университет и е единственият университет по горско стопанство в България. Неговите програми са насочени към практически образователен опит, който да подготви студентите за днешния научен и технически свят.


Ние ще разработим специален университетски образователен курс за горско стопанство, свързан с биологичното разнообразие в горите, който да се превърне в част от хорариума на бакалавърска степен в Лесотехническия университет - гр. София.


Курсът ще запознае студентите по лесовъдство с теми като биоразнообразието в горите и опазването на отворени пространства, връзката между видовете и практиките в горите, стопанисване на мъртвата дървесина, горско-екологични мерки и компенсаторни плащания по Натура 2000.

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook