bg

Комуникации и събития

Комуникационните дейности по проекта следват цялостна комуникационна стратегия. Целите на стратегията са:

  • Повишаване на информираността и заинтересоваността на широката общественост относно малкия креслив орел и местата, които обитава – горите.
  • Създаване на позитивен и привлекателен образ на малкия креслив орел на местно и национално ниво
  • Положително отношение и подкрепа за извършване на дейностите по проекта 

 

В рамките на проекта са планирани работа с медии, събития, разпространяване на информационни материали, изработка и поддръжка на уебсайт  и профили в социалните мрежи, поставяне на информационни табели на територията на проекта.  Поради спецификата на проекта, комуникация е необходима по теми като: 

  • приоритетни видове птици
  • приоритетни обекти в Натура 2000 - ключови местообитания на малкия креслив орел
  • управление и опазване на горски териории
  • дейности по проекта

 

Основните заинтересовани страни, към които ще бъде насочена комуникацията по проекта, са: държавни институции (държавни горски стопанства, ловни стопанства, МОСВ, паркова администрация и др.); местни власти (общини и общински горски администрация, кметства); бизнес организации свързани с потреблението както на дървесина, така и на недървесни горски ресурси; туристически агенции;  частни собственици  на гори, фермери, НПО и други.

Последвайте ни във фейсбук, за да получавате редовно информация за проекта. 

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook