bg

АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО

Атанасовското езеро е част от комплекса на Бургаските езера. Намира се на север от Бургас, като част от южната му половина дори е в рамките на самия град. Северната част е с лиманен характер, а южната е с белези на лагуна. Общата площ на езерото е над 7200 ха, дълго е близо 9 км, широко 4.3 км. Дълбочината му е едва 30 см, а водите му са свръхсолени.

Интересен факт

Значителна част от площта му се използва като солници, но със запазен примитивен начин на солодобив. Добивът на сол се извършва по традиционен, щадящ за околната среда начин и не се отразява негативно на обитателите на резервата. Това е добър пример как стопанската дейност може да не вреди, а напротив - да подпомага и пази благоприятните условията за съществуването на голямото биоразнообразие в района.

Птиците на Атанасовското езеро
Атанасовското езеро е един от трите най-значими комплекса от влажни зони за концентриращи се водолюбиви птици по българското черноморско крайбрежие. В района на Атанасовското езеро са установени 288 вида, от които 127 са включени в „Червената книга на Рвпублика България”.
Атанасовското езеро се намира на прелетния път Via Pontica и е типично “място с тесен фронт на миграция” за мигриращите реещи се птици от значителна част на Северна, Източна и Централна
Европа. До 240 000 щъркела и до 60 000 грабливи птици прелитат ежегодно оттук по време на есенната миграция. Това е мястото с най-голяма концентрация в Европа по време на прелет за розовия пеликан /Pelecanus onocrotalus/ и къдроглавия пеликан /Pelecanus crispus/, тръстиковия блатар /Circus aeruginosus/, вечерната ветрушка /Falco vespertinus/ и на второ място (след Босфора) по концентрация на малкия креслив орел /Aquila pomarina/.

Заплахи
Няколко са заплахите за местообитанията в Атанасовското езеро и по-специално за крайбрежната лагуна. Най-голямата се крие в директната промяна или унищожаване на хабитата. Това може да се случи при евентуално модернизиране на солниците или несъобразяване на стопанските дейности, като например подмяната или разрушаването на старите диги. Поради разположението си в рамките на града Атанасовското езеро е подложено на силен антропогенен натиск. Това причинява безпокойство на обитателите на лагуната и замърсяване с битови и строителни отпадъци. Обрастването на дигите с растителност води до загуба на места за гнездене на наземногнездящите птици, които са застрашени също и от големия брой хищници
- бездомни кучета, чакали и други. Сред заплахите са бракониерството, необезопасени съоръжения на електропреносната мрежа и инвестиционните намерения за изграждане на ветроенергийни и фотоволтаични паркове на север от езерото.

Забрани
В границите на защитената зона се забранява:
•премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи в границите на зоната като такива;
•залесяването на ливадите, пасищата и мерите, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;
•да се използват пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
•извършването на дейности, свързани с отводняване или пресушаване на водни обекти, освен за целите на солодобива;
•косенето на тръстика в периода от 1 март до 15 август – размножителен сезон за видовете птици, срещащи се в зоната;
•паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност;
•изграждането на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра с изключение на такива, които към датата на обнародването на заповедта в „Държавен вестник” са съгласувани по реда на действащата нормативна уредба по околна среда.

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook