bg

Малък креслив орел

Основни факти

Малкият креслив орел (МКО) е гнездещо-прелетен и мигриращ вид. В миналото е бил често срещан, но в периода 1950–1980 г. става все по-рядък (Simeonov et al., 1990). Понастоящем близо 50% от популацията му (460-520 гнездящи двойки) е концентрирана в Източни Родопи, Сакар, Дервентските възвишения и Странджа. Разпръснати находища има и в Добруджа, Дунавската равнина, Тракийската низина, Западните Родопи, Средна гора, Витоша, Плана и др. По време на есенната миграция образува големи концентрации в района на Бургаския залив.

Природозащитен статус 

Червен списък на световнозастрашените видове (IUCN Red List) - Незастрашен (Least Concern LC). В Червената книга на България е включен в категорията уязвим VU B(1a)+C. На територията на България е защитен от закона вид.

Описание на вида 

Малкият креслив орел (Aquila pomarina) е средно голяма дневна граблива птица от семейство Ястребови (Accipitridae). Дължината на тялото му е 61-66 см, размаха на крилете 145 cm и тежи 1 600 g. Има възрастов диморфизъм. Възрастните са с кафяво оперение. Могат трудно да се отличат от възрастните на големия креслив орел (Aquila clanga) по малко по-дребното тяло и по това, че при полет маховите пера отдолу са черни, а подкрилията — кафяви (при големия креслив орел е обратното). Младите са шоколадовокафяви, с добре оформено жълто петно на тила, надкрилията са с два реда бели петна, характерен отличителен белег от младите на големия креслив орел. Тялото отдолу е изпъстрено със светли щрихи. Издавани звуци: През размножителния период често издава пискливо "ви-й-ик, ви-и-ик", а през другите сезони — повтарящ се крясък "кийе-кийе", наподобяващ джавкане на малко куче. При реене профилът на крилете на малкия креслив орел е увиснал. 

Биология и екология на вида

Птиците от европейската популация са прелетни. Малкият креслив орел се храни с гризачи, земноводни, влечуги, дребни птици и насекоми. 

Моногамна птица е. Гнездото си строи на високи дървета. Гнезди основно на широколистни дървета, на височина 6–25 m. Женската снася в началото на май най-често 2 яйца (1-3), като мътенето продължава 38–41 дни. Малките напускат гнездата на около 55-дневна възраст. Зимува в Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през август-октомври. При миграция образува разредени ята в смесени групи с мишелови, кани и други видове орли.

Известни са случаи на хибридизация с големия креслив орел (Aquila clanga). 

Обитава запазени горски масиви от бук, дъб или смесени насаждения, стари полезащитни пояси и други горски площи, в близост до просторни тревни съобщества и край селскостопански земи, които птиците използват за ловуване.

Разпространение 

Гнездовият ареал на малкия креслив орел е от долината на р. Елба до Белорусия и областта около гр. Санкт Петербург в Русия, Унгария, Словакия, Прибалтика, Балканския полуостров, Мала Азия, Кавказ, Северен Иран. В Европа  е разпространена повече от 95% от популацията на вида. Гнездовата популация на вида се оценя между 14000 и 19000 дв. (BirdLife 2014). Зимува основно в Предна Азия и Източна Африка, като основния му миграционен път преминава през Бургаския залив, Босфора и залива Акаба.

Заплахи

  • Промяна на местообитанията от интензивното горско стопанство

Изсичането на старите гори, селективното изсичане на остарелите дървета и залесяването на пасища води до разрушаване на размножителните и на хранителните местообитания на малкия креслив орел.

  • Интензивното селско стопанство

Интензивното земеделие, свързано с използване на много пестициди и въвеждането на монокултурите, води до намаляване на видовете животни, с които горският орел се храни.

  • Пожари

Пожарите могат пряко да разрушат обитаемите гнезда. В следствие на промените в климата на глобално ниво пожарите са все по-голяма заплаха за районите, важни за малкия креслив орел.

  • Безпокойство

Горско-стопанските дейности в близост до гнездата на малките кресливи орли през размножителния период могат да станат причина за компрометиране на гнезденето на птиците. Също така туристи и събирачи на гъби или билки биха могли да станат причина двойката орли да напуснат гнездото.

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook