bg

АДАТА-ТУНДЖА

Защитена зона „Адата-Тунджа“ се намира южно от град Сливен. Обхваща поречието на р. Тунджа между сливенския квартал „Речица“ и селата Мечкарево, Самуилово, Панаретовци, Гергевец, Глуфшиево, Желю войвода и Завой. Представлява комплекс от селскостопански площи, ливади с мезоксеротермна тревна растителност, на места обрасли с храсти, пасища и открити тревисти терени, разположени по речните тераси около река Тунджа, както и самото корито на реката с тинести и песъчливи брегове и крайречната алувиална тревиста, храстова и дървесна растителност.

Птиците на „Адата-Тунджа“

В защитена зона „Адата-Тунджа“ са установени 160 вида птици, от които 55 са включени в „Червената книга на България“ (под печат). От срещащите се видове 68 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са описани 4 вида, а като застрашени в Европа, съответно в категория SPEC2 - 19 вида, в SPEC3 - 45 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 46 вида, включени в Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 40 са вписани също в Приложение І на Директива 79/409/ЕИО. „Адата-Тунджа“ е от световно значение през зимата като място за почивка на застрашения от изчезване малък корморан /Phalacrocorax pygmeus/ и като място за презимуване на голямата бяла чапла /Casmerodius albus/. През зимата районът е постоянна ловна територия за царския орел /Aquila heliacal/, който също е световнозастрашен. Това е едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за опазването на полската бъбрица (Anthus campestris), големия воден бик /Botaurus stellaris/ и ливадния блатар /Circus pygargus/, тъй като тук те гнездят в значителни количества (Приложение 11). Пчелоядът /Merops apiaster/ има многобройна гнездова популация, значима на европейско равнище (Приложение 10). И други застрашени европейски видове имат представителни гнездови популации в района - малкият воден бик /Ixobrychus minutus/, земеродното рибарче /Alcedo atthis/, синявицата /Coracias garrulous/, големият маслинов присмехулник /Hipolapis olivetorum/. За околностите на зоната има една гнездяща двойка малък креслив орел - в заливната гора „Ормана“. 

Заплахи
„Адата-Тунджа“ се намира в гъсто населен район, където се извършват интензивни човешки дейности. Достъпът до цялата територия е неограничен. Най-сериозните заплахи за мястото са свързани основно с управлението на водите, добива на пясък и чакъл, както и горскостопанските дейности. Изсичането на дървесната и храстовата растителност по бреговете на Тунджа с цел предотвратяване на наводнения, залесяването с неприсъщи за района видове, както и увеличаването на добива на пясък и чакъл води до влошаване и унищожаване на местообитанията, важни за почивка на птиците, особено на малкия корморан. Тези дейности, заедно с незаконните сечи, предизвикват ерозия на речните брегове. На много места и особено покрай пътищата съществуват незаконни сметища. Употребата на пестициди и химикали в околните обработваеми земи предизвиква промени в качеството на водите и оказва влияние върху хранителната база на водолюбивите птици. Поради лесния достъп до територията се наблюдава значително безпокойство на птиците, причинено от бракониерството на защитени видове, незаконен лов с мрежи, както и на умишлено пряко безпокойство на малкия корморан при местата му за нощуване.

Забрани
В границите на защитената зона се забранява:
•    премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
•    залесяването на ливади, пасища, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;
•    използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
•    добиването на инертни материали от река Тунджа;
•    подмяната на крайречните гори от местни дървесни видове с неместни такива на разстояние до 50 м от границите на водните обекти;
•    депонирането на отпадъци;
•    корекция на речните корита извън населените места, отводняване и пресушаване на разлива и други влажни зони;
•    използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство;
•    косенето на ливадите от периферията към центъра с бързодвижеща се техника и преди 15 юли.

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook